Tin tức

George Mason du học – george mason study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về George Mason du học – george mason study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

George Mason du học

Đại học George Mason du học cung cấp cho sinh viên một cơ hội để trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, tăng kiến ​​thức và hiểu rõ hơn về thế giới. Với hơn 200 chương trình tại hơn 50 quốc gia, sinh viên có cơ hội khám phá thế giới, có được kinh nghiệm quý giá và tạo ra tác động tích cực đến tương lai của họ.

Các chương trình du học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên trải nghiệm toàn diện bao gồm các học giả, ngâm văn hóa và học tập dịch vụ. Thông qua các chương trình này, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về cộng đồng toàn cầu và đạt được các kỹ năng quý giá sẽ giúp họ trong sự nghiệp tương lai.

Tại Đại học George Mason, sinh viên có cơ hội đi du học trong một học kỳ, một năm hoặc thậm chí là một mùa hè. Hầu hết các chương trình cung cấp các khóa học tương đương với các khóa học được cung cấp tại Mason, và nhiều chương trình cung cấp các khóa học và hoạt động bổ sung dành riêng cho chương trình du học. Ngoài các khóa học, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động văn hóa, tình nguyện và khám phá khu vực địa phương.

Để tham gia vào một chương trình du học, sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu do Đại học George Mason quy định. Học sinh phải có điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 2,5 và phải hoàn thành ít nhất hai học kỳ của các khóa học cấp đại học trước khi khởi hành. Học sinh cũng phải hoàn thành một ứng dụng và nộp một tuyên bố về mục đích phác thảo mục tiêu của họ cho chương trình.

Sau khi được chấp nhận vào một chương trình du học, sinh viên sẽ được yêu cầu tham dự một phiên định hướng. Theo định hướng, sinh viên sẽ tìm hiểu về chương trình, văn hóa của nước chủ nhà và các biện pháp an toàn và an ninh cần thiết cho trải nghiệm du học thành công.

Khi đi du học, sinh viên sẽ được cung cấp nhiều nguồn lực để giúp họ thành công. Từ Văn phòng Dịch vụ Quốc tế đến Trung tâm Giáo dục Toàn cầu, sinh viên sẽ có quyền truy cập vào nhiều dịch vụ khác nhau để đảm bảo thành công của họ. Ngoài ra, giảng viên, nhân viên và cựu sinh viên có sẵn để cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn trong suốt chương trình.

Ngoài kinh nghiệm học thuật và văn hóa, sinh viên cũng sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động học tập dịch vụ. Thông qua học tập dịch vụ, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa địa phương, xây dựng mối quan hệ với người dân và tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng.

Học tập ở nước ngoài là một cơ hội đáng kinh ngạc để sinh viên có được sự hiểu biết tốt hơn về thế giới và phát triển các kỹ năng quý giá sẽ giúp họ trong những nỗ lực trong tương lai. Từ các học giả đến nhập vai văn hóa đến học tập dịch vụ, Đại học George Mason du học cung cấp cho sinh viên một trải nghiệm khó quên sẽ chuẩn bị cho họ cho tương lai của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. George Mason University Study Abroad: https://studyabroad.gmu.edu/
2. George Mason University International Education: https://international.gmu.edu/
3. U.S. Department of State Education Abroad: https://www.state.gov/education-abroad/

 

george mason study abroad

George Mason University Study Abroad offers students an opportunity to experience different cultures, increase their knowledge, and gain a better understanding of the world. With over 200 programs in more than 50 countries, students have the opportunity to explore the world, gain valuable experience, and make a positive impact on their future.

Study abroad programs are designed to provide students with a well-rounded experience that includes academics, cultural immersion, and service learning. Through these programs, students will gain a better understanding of the global community and gain valuable skills that will help them in their future career.

At George Mason University, students have the opportunity to study abroad for a semester, a year, or even a summer. Most programs offer courses that are equivalent to those offered at Mason, and many programs offer additional courses and activities that are exclusive to the study abroad program. In addition to coursework, students will have the chance to participate in cultural activities, volunteer, and explore the local area.

In order to participate in a study abroad program, students must meet the minimum requirements set forth by George Mason University. Students must have a minimum cumulative GPA of 2.5 and must have completed at least two semesters of college-level coursework prior to their departure. Students must also complete an application and submit a statement of purpose outlining their goals for the program.

Once accepted into a study abroad program, students will be required to attend an orientation session. At the orientation, students will learn about the program, the culture of their host country, and the safety and security measures necessary for a successful study abroad experience.

When studying abroad, students will be provided with a variety of resources to help them succeed. From the Office of International Services to the Center for Global Education, students will have access to a variety of services to ensure their success. Additionally, faculty, staff, and alumni are available to provide support and guidance throughout the program.

In addition to the academic and cultural experiences, students will also have the opportunity to participate in service learning activities. Through service learning, students will gain a better understanding of the local culture, build relationships with the people, and make a positive impact on the community.

Studying abroad is an incredible opportunity for students to gain a better understanding of the world and develop valuable skills that will help them in their future endeavors. From academics to cultural immersion to service learning, George Mason University Study Abroad provides students with an unforgettable experience that will prepare them for their future.

Relevant government websites:

1. George Mason University Study Abroad: https://studyabroad.gmu.edu/
2. George Mason University International Education: https://international.gmu.edu/
3. U.S. Department of State Education Abroad: https://www.state.gov/education-abroad/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)