Tin tức

01 Visa – 01 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về 01 Visa – 01 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

01 Visa

Visa E-3 là một loại thị thực không di dân được chỉ định cho công dân Úc muốn làm việc tại Hoa Kỳ trong một nghề nghiệp đặc biệt. Visa này được ủy quyền tối đa hai năm và có thể được gia hạn vô thời hạn theo gia số hai năm.

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận thị thực E-3, người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

• Trở thành công dân Úc

• Có một lời mời làm việc hợp lệ từ một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ trong một nghề nghiệp đặc biệt

• Sở hữu các thông tin học thuật hoặc đủ điều kiện cần thiết khác

• Có kinh nghiệm chuyên môn cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của vị trí

• Có giấy phép cần thiết hoặc sự cho phép chính thức khác để thực hành ở vị trí

• dự định làm việc ở Hoa Kỳ trong một thời gian tạm thời

• Có hộ chiếu hợp lệ

Quy trình nộp đơn

Quá trình xin thị thực E-3 liên quan đến một số bước. Đầu tiên, người nộp đơn phải có được đơn xin tình trạng lao động (LCA) từ Bộ Lao động Hoa Kỳ. LCA là một tài liệu xác minh rằng người sử dụng lao động đã đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA).

Người nộp đơn sau đó phải nộp Mẫu I-129, kiến ​​nghị cho một nhân viên không di dân, cho Dịch vụ Di trú và Công dân Hoa Kỳ (USCIS). Cùng với I-129, người nộp đơn phải nộp bằng chứng về lời mời làm việc, bao gồm LCA, mô tả về nhiệm vụ công việc, yêu cầu giáo dục và tiền lương.

Bước tiếp theo là hoàn thành DS-160, đơn xin thị thực không di dân và nộp cho Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán tại Úc. Người nộp đơn phải lên lịch và tham dự một cuộc phỏng vấn với một nhân viên lãnh sự. Cán bộ lãnh sự sẽ xem xét đơn đăng ký và xác định xem người nộp đơn có đủ điều kiện nhận thị thực E-3 hay không.

Nếu ứng dụng được phê duyệt, người nộp đơn sẽ được cấp thị thực E-3. Visa sẽ có giá trị trong hai năm và có thể được gia hạn theo gia số hai năm.

Những lợi ích

Visa E-3 cung cấp một số lợi ích cho công dân Úc muốn làm việc tại Hoa Kỳ. Đầu tiên, thị thực có giá trị trong tối đa hai năm và có thể được gia hạn vô thời hạn theo gia số hai năm. Thứ hai, người giữ thị thực được phép đi vào và ra khỏi Hoa Kỳ mà không cần phải có thị thực mới mỗi lần. Thứ ba, người giữ thị thực có thể nộp đơn xin thường trú. Cuối cùng, người giữ thị thực được phép đưa người phối ngẫu của mình và những đứa con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đến Hoa Kỳ.

Phần kết luận

Visa E-3 là một lựa chọn tuyệt vời cho công dân Úc muốn làm việc tại Hoa Kỳ trong một nghề nghiệp đặc sản. Visa có giá trị trong tối đa hai năm và có thể được gia hạn theo gia số hai năm. Nó cung cấp một số lợi ích, bao gồm khả năng đi vào và ra khỏi Hoa Kỳ, khả năng nộp đơn xin thường trú và khả năng đưa các thành viên gia đình đến Hoa Kỳ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility/employment-based-immigration-first-preference-eb-1
2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/employment-based-visa-requirements/employment-first-preference-eb-1.html
3. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1101

 

01 visa

The E-3 visa is a nonimmigrant visa category designated for Australian citizens who wish to work in the United States in a specialty occupation. This visa is authorized for up to two years and can be extended indefinitely in two-year increments.

Eligibility

To be eligible for an E-3 visa, the applicant must meet the following requirements:

• Be a citizen of Australia

• Have a valid job offer from a U.S. employer in a specialty occupation

• Possess the necessary academic or other qualifying credentials

• Have the necessary professional experience to satisfy the requirements of the position

• Have the necessary license or other official permission to practice in the position

• Intend to work in the United States for a temporary period

• Have a valid passport

Application Process

The process for applying for an E-3 visa involves several steps. First, the applicant must obtain a Labor Condition Application (LCA) from the U.S. Department of Labor. The LCA is a document that verifies that the employer has met the requirements of the Immigration and Nationality Act (INA).

The applicant must then submit a Form I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, to U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Along with the I-129, the applicant must submit evidence of the job offer, including the LCA, a description of the job duties, the educational requirements and the salary.

The next step is to complete the DS-160, Nonimmigrant Visa Application, and submit it to the U.S. Embassy or Consulate in Australia. The applicant must then schedule and attend an interview with a consular officer. The consular officer will review the application and determine whether the applicant is eligible for an E-3 visa.

If the application is approved, the applicant will be issued an E-3 visa. The visa will be valid for two years and can be renewed in two-year increments.

Benefits

The E-3 visa offers several benefits to Australian citizens who wish to work in the United States. First, the visa is valid for up to two years and can be renewed indefinitely in two-year increments. Second, the visa holder is allowed to travel in and out of the United States without having to obtain a new visa each time. Third, the visa holder can apply for permanent residence. Finally, the visa holder is allowed to bring his or her spouse and unmarried children under the age of 21 to the United States.

Conclusion

The E-3 visa is a great option for Australian citizens who wish to work in the United States in a specialty occupation. The visa is valid for up to two years and can be renewed in two-year increments. It offers several benefits, including the ability to travel in and out of the United States, the ability to apply for permanent residence and the ability to bring family members to the United States.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility/employment-based-immigration-first-preference-eb-1
2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/employment-based-visa-requirements/employment-first-preference-eb-1.html
3. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1101

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)