Tin tức

DVlottery 2023 – dvlottery 2023 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về DVlottery 2023 – dvlottery 2023 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

DVlottery 2023

Xổ số Visa đa dạng (DV-2023) cung cấp cơ hội cho những người từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp trong lịch sử đến Hoa Kỳ để có được tình trạng thường trú. Chương trình xổ số được quản lý bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cung cấp 50.000 thị thực mỗi năm cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp đến Hoa Kỳ.

Để đủ điều kiện cho xổ số DV-2023, các cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện nhất định. Người nộp đơn phải được sinh ra ở một quốc gia đủ điều kiện, có một nền giáo dục trung học hoặc tương đương, hoặc có hai năm kinh nghiệm làm việc trong một nghề nghiệp đòi hỏi ít nhất hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm. Ngoài ra, người nộp đơn không bị kết án một hoặc hai hoặc nhiều tội nhẹ.

Để đăng ký xổ số DV-2023, ứng viên trước tiên phải đăng ký trực tuyến. Trong thời gian đăng ký, ứng viên phải cung cấp thông tin cá nhân của họ, bao gồm tên của họ, ngày sinh, quốc gia sinh và địa chỉ hiện tại. Ngoài ra, ứng viên phải hoàn thành một bản khai hỗ trợ, đó là một hình thức xác nhận rằng người nộp đơn có nguồn tài chính cần thiết để hỗ trợ bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào ở Hoa Kỳ.

Sau khi đăng ký, ứng viên sẽ nhận được số xác nhận mà họ phải sử dụng để kiểm tra trạng thái trực tuyến của họ. Nếu được chọn trong xổ số, người nộp đơn sẽ được yêu cầu hoàn thành các biểu mẫu bổ sung, bao gồm kiểm tra y tế, giấy chứng nhận cảnh sát và bản khai hỗ trợ. Ứng viên cũng sẽ được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán ở nước họ.

Ứng viên thành công sẽ nhận được thị thực đa dạng, có giá trị trong một năm. Trong thời gian đó, ứng viên phải nộp đơn vào thẻ xanh, là tình trạng thường trú. Ứng viên sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về tính đủ điều kiện của họ, bao gồm thị thực đa dạng, kiểm tra y tế, giấy chứng nhận cảnh sát và bản khai hỗ trợ.

Xổ số DV-2023 cung cấp cơ hội cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp đến Hoa Kỳ để có được tình trạng thường trú. Các cá nhân đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và hoàn thành thành công quy trình nộp đơn có cơ hội sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Xổ số DV-2023 cung cấp một cơ hội duy nhất cho các cá nhân từ các quốc gia đủ điều kiện để theo đuổi Giấc mơ Mỹ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-march-2021.html

2. https://www.dvlottery.state.gov/

3. https://www.uscis.gov/greencard/diversity-visa-program-dv-lottery-2023

 

dvlottery 2023

The Diversity Visa Lottery (DV-2023) provides an opportunity for people from countries with historically low rates of immigration to the United States to obtain permanent resident status. The lottery program is administered by the U.S. Department of State and provides 50,000 visas each year to individuals from countries with low rates of immigration to the United States.

In order to be eligible for the DV-2023 lottery, individuals must meet certain eligibility requirements. The applicant must have been born in an eligible country, have a high school education or its equivalent, or have two years of work experience in an occupation requiring at least two years of training or experience. Additionally, the applicant must not have been convicted of a felony or two or more misdemeanors.

In order to apply for the DV-2023 lottery, applicants must first register online. During the registration period, applicants must provide their personal information, including their name, date of birth, country of birth, and current address. Additionally, applicants must complete an affidavit of support, which is a form that confirms that the applicant has the financial resources necessary to support themselves and any dependents in the United States.

Once registered, applicants will receive a confirmation number, which they must use to check their status online. If selected in the lottery, applicants will be required to complete additional forms, including a medical examination, a police certificate, and an affidavit of support. Applicants will also be required to attend an interview at the U.S. Embassy or Consulate in their home country.

Successful applicants will receive a diversity visa, which is valid for one year. During that time, applicants must apply for a green card, which is the permanent resident status. Applicants will be required to provide proof of their eligibility, including their diversity visa, medical examination, police certificate, and affidavit of support.

The DV-2023 lottery provides an opportunity for individuals from countries with low rates of immigration to the United States to obtain permanent resident status. Individuals who meet the eligibility requirements and successfully complete the application process have a chance to live and work in the United States. The DV-2023 lottery offers a unique opportunity for individuals from eligible countries to pursue the American Dream.

Relevant government websites:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-march-2021.html

2. https://www.dvlottery.state.gov/

3. https://www.uscis.gov/greencard/diversity-visa-program-dv-lottery-2023

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)