Tin tức

Gia hạn thẻ xanh USCIS – uscis green card renewal ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Gia hạn thẻ xanh USCIS – uscis green card renewal ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Gia hạn thẻ xanh USCIS

Nếu bạn là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, bạn có thể đủ điều kiện để gia hạn thẻ xanh của mình. Thẻ xanh (còn được gọi là thẻ thường trú) là một hình thức nhận dạng chứng minh tình trạng pháp lý của bạn ở Hoa Kỳ. Làm mới thẻ xanh của bạn là một quá trình quan trọng cho phép bạn duy trì tình trạng thường trú hợp pháp của mình.

Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm xử lý các ứng dụng đổi mới thẻ xanh. Để đủ điều kiện để gia hạn thẻ xanh của bạn, bạn phải đáp ứng một số tiêu chí:

1. Bạn hẳn đã được nhận hợp pháp vào Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân.

2. Bạn không được từ bỏ nơi cư trú của mình ở Hoa Kỳ.

3. Thẻ xanh của bạn không được mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy.

4. Thẻ xanh của bạn phải có giá trị trong ít nhất sáu tháng trước khi gia hạn.

5. Bạn không bị kết án về tội phạm hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khiến bạn không đủ điều kiện cho việc thường trú của Hoa Kỳ.

6. Bạn không được cấp một thẻ xanh mới sau khi thẻ cuối cùng được cấp.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí ở trên, bạn có thể bắt đầu quá trình gia hạn thẻ xanh. Bước đầu tiên là gửi Mẫu I-90, ứng dụng để thay thế Thẻ thường trú, cho USCIS. Hình thức này có thể được tìm thấy trên trang web USCIS.

Khi hoàn thành Mẫu I-90, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin, bao gồm:

1. Tên, địa chỉ và ngày sinh của bạn.

2. Số đăng ký ngoài hành tinh của bạn (số A).

3. Số thẻ xanh của bạn, nếu có.

4. Thông tin hộ chiếu của bạn, bao gồm số hộ chiếu và quốc gia cấp.

5. Tình trạng nhập cư hiện tại của bạn.

6. Địa chỉ hiện tại của bạn.

7. Một bản sao của thẻ xanh hiện tại của bạn.

Khi bạn đã hoàn thành biểu mẫu, bạn sẽ cần gửi nó cho USCIS, cùng với phí nộp đơn phù hợp và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào. Phí nộp đơn cho Mẫu I-90 là $ 455 và bạn cũng sẽ cần gửi hai bức ảnh kiểu hộ chiếu và bất kỳ tài liệu nào khác mà USCIS yêu cầu.

Khi USCIS nhận được ứng dụng của bạn, họ sẽ gửi cho bạn một thông báo biên lai. Thông báo này sẽ bao gồm số biên lai mà bạn có thể sử dụng để theo dõi trạng thái của ứng dụng trực tuyến. USCIS sau đó sẽ xem lại ứng dụng của bạn và có thể liên hệ với bạn nếu họ cần thêm thông tin.

Nếu ứng dụng của bạn được chấp thuận, USCIS sẽ gửi cho bạn một thẻ xanh mới. Bạn sẽ nhận được thẻ mới của bạn trong vòng 6-12 tuần kể từ khi nộp đơn. Khi bạn nhận được thẻ xanh của mình, bạn nên bắt đầu sử dụng nó ngay lập tức và phá hủy thẻ cũ của bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn phải gia hạn thẻ xanh trước khi hết hạn. Nếu bạn không gia hạn thẻ xanh trước khi hết hạn, bạn có thể mất tình trạng thường trú hợp pháp. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ cần phải đăng ký một thẻ xanh mới.

Làm mới thẻ xanh của bạn là một quá trình quan trọng cho phép bạn duy trì tình trạng thường trú hợp pháp của mình. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí để gia hạn, bạn có thể bắt đầu quy trình bằng cách gửi Mẫu I-90 cho USCIS, cùng với phí nộp đơn phù hợp và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào. Khi ứng dụng của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một thẻ xanh mới trong thư. Hãy chắc chắn sử dụng thẻ mới của bạn ngay lập tức và phá hủy thẻ cũ của bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/renewing-your-green-card
2. https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/renew-green-card
3. https://www.dhs.gov/green-card-renewal

 

uscis green card renewal

If you are a lawful permanent resident of the United States, you may be eligible to renew your green card. A green card (also known as a Permanent Resident Card) is a form of identification that proves your legal status in the United States. Renewing your green card is an important process that allows you to maintain your lawful permanent resident status.

The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) is the government agency responsible for processing green card renewal applications. To be eligible to renew your green card, you must meet several criteria:

1. You must have been lawfully admitted to the United States as a permanent resident.

2. You must not have abandoned your residence in the U.S.

3. Your green card must not have been lost, stolen, or destroyed.

4. Your green card must be valid for at least six months prior to renewal.

5. You must not have been convicted of a crime or committed any actions that would make you ineligible for U.S. permanent residency.

6. You must not have been issued a new green card after the last one was issued.

If you meet the criteria above, you can begin the process to renew your green card. The first step is to submit Form I-90, Application to Replace Permanent Resident Card, to USCIS. This form can be found on the USCIS website.

When completing Form I-90, you will need to provide several pieces of information, including:

1. Your name, address, and date of birth.

2. Your Alien Registration Number (A-Number).

3. Your green card number, if available.

4. Your passport information, including the passport number and country of issuance.

5. Your current immigration status.

6. Your current address.

7. A copy of your current green card.

Once you have completed the form, you will need to submit it to USCIS, along with the appropriate filing fee and any supporting documents. The filing fee for Form I-90 is $455, and you will also need to submit two passport-style photographs and any other documents that USCIS requests.

Once USCIS receives your application, they will send you a receipt notice. This notice will include the receipt number, which you can use to track the status of your application online. USCIS will then review your application and may contact you if they need additional information.

If your application is approved, USCIS will mail you a new green card. You should receive your new card within 6-12 weeks of submitting your application. Once you receive your green card, you should begin using it immediately and destroy your old card.

It is important to remember that you must renew your green card before it expires. If you fail to renew your green card before it expires, you may lose your lawful permanent resident status. If this happens, you will need to apply for a new green card.

Renewing your green card is an important process that allows you to maintain your lawful permanent resident status. If you meet the criteria for renewal, you can begin the process by submitting Form I-90 to USCIS, along with the appropriate filing fee and any supporting documents. Once your application is approved, you will receive a new green card in the mail. Be sure to use your new card immediately and destroy your old card.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/renewing-your-green-card
2. https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/renew-green-card
3. https://www.dhs.gov/green-card-renewal

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)