Tin tức

Giấy phép cư trú của Đức – german residence permit ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Giấy phép cư trú của Đức – german residence permit ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Giấy phép cư trú của Đức

Giấy phép cư trú của Đức là một tài liệu do chính quyền Đức cấp cho phép một quốc gia nước ngoài cư trú hợp pháp ở Đức trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là loại thị thực phổ biến nhất cho những người muốn ở lại Đức trong hơn một vài tuần.

Giấy phép cư trú của Đức được cấp bởi Văn phòng Người nước ngoài, một phần của Bộ Di trú của Văn phòng Di cư và Người tị nạn Liên bang (BAMF). Giấy phép cư trú được cấp cho một mục đích cụ thể và trong một khoảng thời gian cụ thể.

Để xin giấy phép cư trú của Đức, trước tiên, một quốc gia nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Những yêu cầu này khác nhau tùy thuộc vào quốc tịch cá nhân, mục đích ở lại Đức và hoàn cảnh cụ thể của họ.

Nhìn chung, công dân nước ngoài phải có hộ chiếu hợp lệ và bằng chứng về đủ nguồn tài chính, chẳng hạn như hợp đồng việc làm, báo cáo ngân hàng hoặc chính sách bảo hiểm y tế. Ngoài ra, họ phải có thị thực hợp lệ, nếu có.

Khi ứng dụng được nộp và các tài liệu được xác minh, văn phòng người nước ngoài sẽ cấp giấy phép cư trú. Giấy phép này sẽ có giá trị trong một khoảng thời gian cố định hoặc khoảng thời gian không xác định, tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân.

Giấy phép cư trú sẽ cho phép cá nhân sống và làm việc ở Đức, cũng như đi du lịch tự do trong khu vực Schengen. Nó cũng cho phép cá nhân đăng ký thống nhất gia đình và các lợi ích khác, chẳng hạn như An sinh xã hội và bảo hiểm y tế.

Giấy phép cư trú phải được gia hạn hai năm một lần, hoặc thường xuyên hơn nếu hoàn cảnh cá nhân thay đổi. Để gia hạn giấy phép, cá nhân phải nộp đơn đăng ký mới cho văn phòng người nước ngoài và cung cấp các tài liệu cập nhật.

Ngoài giấy phép cư trú, các công dân nước ngoài cũng có thể cần phải nộp đơn xin một danh hiệu cư trú, đó là một tài liệu mang lại cho cá nhân quyền sống và làm việc ở Đức. Tài liệu này thường được cấp trong một khoảng thời gian dài hơn và có giá trị trong tối đa năm năm.

Các công dân nước ngoài được cấp giấy phép cư trú hoặc tiêu đề cư trú cũng phải đăng ký với văn phòng đăng ký cư dân địa phương của họ (Einwohnermeldeamt) trong vòng hai tuần kể từ khi họ đến Đức.

Tóm lại, giấy phép cư trú của Đức là một tài liệu do chính quyền Đức cấp cho phép một quốc gia nước ngoài cư trú hợp pháp ở Đức trong một khoảng thời gian nhất định. Để xin giấy phép cư trú, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu nhất định và gửi các tài liệu cần thiết. Giấy phép phải được gia hạn hai năm một lần, hoặc thường xuyên hơn nếu hoàn cảnh cá nhân thay đổi. Ngoài giấy phép cư trú, các công dân nước ngoài cũng có thể cần phải nộp đơn xin một danh hiệu cư trú. Cuối cùng, tất cả các công dân nước ngoài phải đăng ký với văn phòng đăng ký cư dân địa phương của họ trong vòng hai tuần kể từ khi họ đến Đức.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.germany.info/en/service/residence-permits
2. https://www.bamf.de/EN/Migration/Aufenthalt/Aufenthalt/aufenthalt-node.html
3. https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node/residencepermit-node/residencepermit-node-2/

 

german residence permit

A German residence permit is a document issued by the German authorities that allows a foreign national to legally reside in Germany for a certain period of time. It is the most common type of visa for those wishing to stay in Germany for more than a few weeks.

The German residence permit is issued by the Foreigners’ Office, which is part of the Immigration Department of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). The residence permit is issued for a specific purpose and for a specific period of time.

In order to apply for a German residence permit, a foreign national must first meet certain requirements. These requirements vary depending on the individual’s nationality, the purpose of their stay in Germany, and their specific circumstances.

In general, foreign nationals must have a valid passport and proof of sufficient financial resources, such as a job contract, a bank statement, or a health insurance policy. In addition, they must have a valid visa, if applicable.

Once the application is submitted and the documents are verified, the Foreigners’ Office will issue a residence permit. This permit will be valid for either a fixed period of time or an indefinite period, depending on the individual’s circumstances.

The residence permit will allow the individual to live and work in Germany, as well as to travel freely within the Schengen area. It also allows the individual to apply for family reunification and other benefits, such as social security and health insurance.

The residence permit must be renewed every two years, or more frequently if the individual’s circumstances change. In order to renew the permit, the individual must submit a new application to the Foreigners’ Office and provide updated documents.

In addition to a residence permit, foreign nationals may also need to apply for a residence title, which is a document that gives the individual the right to live and work in Germany. This document is usually issued for a longer period of time and is valid for up to five years.

Foreign nationals who are issued a residence permit or residence title must also register with their local residents’ registration office (Einwohnermeldeamt) within two weeks of their arrival in Germany.

In summary, a German residence permit is a document issued by the German authorities that allows a foreign national to legally reside in Germany for a certain period of time. In order to apply for a residence permit, the individual must meet certain requirements and submit the necessary documents. The permit must be renewed every two years, or more frequently if the individual’s circumstances change. In addition to a residence permit, foreign nationals may also need to apply for a residence title. Finally, all foreign nationals must register with their local residents’ registration office within two weeks of their arrival in Germany.

Relevant government websites:

1. https://www.germany.info/en/service/residence-permits
2. https://www.bamf.de/EN/Migration/Aufenthalt/Aufenthalt/aufenthalt-node.html
3. https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node/residencepermit-node/residencepermit-node-2/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)