Tin tức

IELTS ở nước ngoài – overseas IELTS ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về IELTS ở nước ngoài – overseas IELTS ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

IELTS ở nước ngoài

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được quốc tế công nhận được sử dụng để đo lường khả năng ngôn ngữ của người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới và được sử dụng bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand và Hoa Kỳ. Nó cũng được nhiều quốc gia khác sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của các ứng cử viên muốn học tập hoặc làm việc ở nước ngoài.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần của bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá một khía cạnh khác nhau về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Thử nghiệm mất khoảng ba giờ và được tiến hành trong một môi trường an toàn.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật được thiết kế cho các ứng viên đang nộp đơn vào học tại một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục đại học khác. Phiên bản đào tạo chung được thiết kế cho những người đang ứng tuyển vào công việc hoặc nhập cư vào một quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản học thuật cũng phù hợp cho những người đang tìm cách học tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài.

Bài kiểm tra IELTS được tính theo thang điểm từ 0 đến 9.0, với 9.0 là điểm cao nhất. Điểm số từ 6.0 trở lên được coi là điểm số vượt qua và được yêu cầu vào các trường đại học và các tổ chức giáo dục đại học khác ở các quốc gia nói tiếng Anh.

Thử nghiệm IELTS có sẵn ở hơn 150 quốc gia và nó được quản lý hơn 2.400 trung tâm thử nghiệm trên toàn thế giới. Các trung tâm thử nghiệm được điều hành bởi các tổ chức khác nhau như Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

Thử nghiệm IELTS có thể được thực hiện ở định dạng dựa trên giấy hoặc ở định dạng dựa trên máy tính. Thử nghiệm dựa trên giấy có sẵn ở hơn 100 quốc gia và được quản lý hơn 1.800 trung tâm thử nghiệm. Thử nghiệm dựa trên máy tính có sẵn ở hơn 50 quốc gia và được quản lý hơn 600 trung tâm thử nghiệm.

Bài kiểm tra IELTS không chỉ dành cho những người muốn học tập hoặc làm việc ở nước ngoài. Nó cũng có thể được sử dụng bởi những người đang tìm cách cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ và hiểu rõ hơn về ngôn ngữ tiếng Anh. Bài kiểm tra có thể giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình bằng tiếng Anh và giúp bạn cải thiện kỹ năng ngôn ngữ.

Bài kiểm tra IELTS là một cách tuyệt vời để chứng minh trình độ tiếng Anh của bạn và đó là một phần thiết yếu của quy trình nộp đơn cho nhiều trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư ở các quốc gia nói tiếng Anh. Nếu bạn đang xem xét làm bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với định dạng và cấu trúc của bài kiểm tra, và chuẩn bị đầy đủ cho nó.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. British Council: https://www.britishcouncil.org/exam/ielts
2. IDP IELTS: https://www.idp.com/hongkong/ielts
3. Immigration Department of the Government of Hong Kong SAR: https://www.immd.gov.hk/eng/services/hk-residents/working-in-hk/professional-qualifications-recognition/recognition-of-overseas-ielts-test-results.html

 

overseas IELTS

The International English Language Testing System (IELTS) is an internationally recognized English language proficiency test that is used to measure the language abilities of non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the most widely accepted English language proficiency tests in the world and is used by universities, employers and immigration authorities in countries such as the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, and the United States. It is also used by many other countries to assess the English language proficiency of candidates who want to study or work abroad.

The IELTS test consists of four parts: reading, writing, listening, and speaking. Each part of the test is designed to assess a different aspect of the candidate’s ability to communicate in English. The test takes approximately three hours and is conducted in a secure environment.

The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is designed for candidates who are applying for admission to a university or other higher education institution. The General Training version is designed for those who are applying for work or immigration to an English-speaking country. The Academic version is also suitable for those who are looking to study English as a foreign language.

The IELTS test is scored on a scale of 0 to 9.0, with 9.0 being the highest score. A score of 6.0 or higher is considered to be a passing score, and is required for entry into universities and other higher education institutions in English-speaking countries.

The IELTS test is available in over 150 countries, and it is administered over 2,400 test centers worldwide. The test centers are run by various organizations such as the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

The IELTS test can be taken either in a paper-based format or in a computer-based format. The paper-based test is available in over 100 countries and is administered over 1,800 test centers. The computer-based test is available in over 50 countries and is administered over 600 test centers.

The IELTS test is not just for those wanting to study or work abroad. It can also be used by those who are looking to improve their English language skills and gain a better understanding of the English language. The test can help you to identify your strengths and weaknesses in English, and help you to improve your language skills.

The IELTS test is a great way to demonstrate your English language proficiency, and it is an essential part of the application process for many universities, employers and immigration authorities in English-speaking countries. If you are considering taking the IELTS test, it is important to familiarize yourself with the format and structure of the test, and to prepare adequately for it.

Relevant government websites:

1. British Council: https://www.britishcouncil.org/exam/ielts
2. IDP IELTS: https://www.idp.com/hongkong/ielts
3. Immigration Department of the Government of Hong Kong SAR: https://www.immd.gov.hk/eng/services/hk-residents/working-in-hk/professional-qualifications-recognition/recognition-of-overseas-ielts-test-results.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)