Tin tức

Kỹ năng chọn – skill select ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Kỹ năng chọn – skill select ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Kỹ năng chọn

SkillSelect là một dịch vụ trực tuyến do chính phủ Úc cung cấp để quản lý quá trình di cư lành nghề đến Úc. Dịch vụ này được giới thiệu vào năm 2012 như một cách để chính phủ quản lý số lượng người di cư lành nghề vào Úc và để đảm bảo rằng chỉ những người lao động có tay nghề cao nhất được chọn.

Thông qua SkillSelect, các công nhân lành nghề có thể bày tỏ sự quan tâm của họ trong việc di cư sang Úc bằng cách gửi một biểu hiện quan tâm (EOI). EOI là một ứng dụng sơ bộ cung cấp thông tin về trình độ, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng ngôn ngữ của người nộp đơn. Dựa trên thông tin này, chính phủ sẽ đánh giá tính đủ điều kiện của người nộp đơn cho một trong các loại thị thực lành nghề.

Có một số loại thị thực khác nhau có sẵn thông qua SkillSelect, bao gồm:

Visa độc lập lành nghề (lớp con 189) – Visa này dành cho những người lao động có tay nghề cao, những người không được tài trợ bởi một chủ nhân hoặc thành viên gia đình và có các kỹ năng và trình độ đang có nhu cầu ở Úc.

Visa được đề cử lành nghề (lớp 190) – Visa này dành cho những người lao động có tay nghề cao được đề cử bởi một chính phủ nhà nước hoặc lãnh thổ Úc.

Visa có kỹ năng (tạm thời) (phân lớp 489) – Visa này dành cho những người lao động lành nghề muốn sống và làm việc tại một khu vực của Úc và được đề cử bởi một chính phủ bang Úc hoặc lãnh thổ hoặc được tài trợ bởi một người thân đủ điều kiện sống trong một khu vực chỉ định.

Chương trình đề cử sử dụng lao động (lớp con 186) – Visa này dành cho những người lao động lành nghề được tài trợ bởi một chủ nhân Úc.

Quá trình lựa chọn cho SkillSelect là dựa trên điểm. Điểm được trao cho các yếu tố như tuổi tác, khả năng tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc và trình độ. Chính phủ sẽ định kỳ mời các ứng cử viên cấp cao nhất để xin thị thực lành nghề.

Để tham gia vào SkillSelect, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhất định, chẳng hạn như có đánh giá kỹ năng hợp lệ từ cơ quan đánh giá được phê duyệt và có thể chứng minh rằng họ có trình độ tiếng Anh cần thiết.

Khi người nộp đơn đã được mời xin thị thực lành nghề, họ sẽ cần cung cấp thêm thông tin và tài liệu để hỗ trợ ứng dụng của họ. Điều này có thể bao gồm giấy chứng nhận giải phóng mặt bằng của cảnh sát, kiểm tra y tế và bằng chứng về trình độ và kinh nghiệm làm việc của họ.

Một trong những lợi ích của SkillSelect là nó cung cấp một quy trình minh bạch và công bằng cho người di cư lành nghề để xin thị thực. Nó cũng giúp đảm bảo rằng chỉ những người lao động có tay nghề cao nhất được chọn, vì hệ thống dựa trên điểm cho phép chính phủ đánh giá các kỹ năng, trình độ, trình độ và kinh nghiệm làm việc của từng người nộp đơn một cách nhất quán và khách quan.

Tóm lại, SkillSelect là một công cụ quan trọng để quản lý quá trình di cư lành nghề đến Úc. Bằng cách cung cấp một quy trình minh bạch và công bằng cho các công nhân lành nghề để bày tỏ sự quan tâm của họ trong việc di cư sang Úc, SkillSelect giúp đảm bảo rằng chỉ những người lao động có tay nghề cao nhất được chọn. Nếu bạn là một công nhân lành nghề quan tâm đến việc di chuyển sang Úc, bạn nên xem xét việc tham gia SkillSelect như một cách để thể hiện sự quan tâm và đủ điều kiện của bạn đối với thị thực lành nghề.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect
2. https://www.border.gov.au/Trav/Work/Skill
3. https://www.business.gov.au/info/plan-and-start/government-programs-and-initiatives/skillselect-skilled-migration-program

 

skill select

SkillSelect is an online service provided by the Australian government to manage the process of skilled migration to Australia. The service was introduced in 2012 as a way for the government to manage the number of skilled migrants who enter Australia and to ensure that only the most highly skilled workers are selected.

Through SkillSelect, skilled workers can express their interest in migrating to Australia by submitting an Expression of Interest (EOI). An EOI is a preliminary application that provides information about the applicant’s qualifications, work experience, and language skills. Based on this information, the government will assess the applicant’s eligibility for one of the skilled visa categories.

There are several different visa categories that are available through SkillSelect, including:

Skilled Independent Visa (Subclass 189) – This visa is for highly skilled workers who are not sponsored by an employer or family member and who have the skills and qualifications that are in demand in Australia.

Skilled Nominated Visa (Subclass 190) – This visa is for highly skilled workers who are nominated by an Australian state or territory government.

Skilled Regional (Provisional) Visa (Subclass 489) – This visa is for skilled workers who want to live and work in a regional area of Australia and who have been nominated by an Australian state or territory government or sponsored by an eligible relative living in a designated area.

Employer Nomination Scheme (Subclass 186) – This visa is for skilled workers who have been sponsored by an Australian employer.

The selection process for SkillSelect is points-based. Points are awarded for factors such as age, English language ability, work experience, and qualifications. The government will periodically invite the highest-ranking candidates to apply for a skilled visa.

In order to participate in SkillSelect, applicants must meet certain eligibility criteria, such as having a valid skills assessment from an approved assessing authority and being able to demonstrate that they have the required level of English language proficiency.

Once an applicant has been invited to apply for a skilled visa, they will need to provide additional information and documentation to support their application. This may include police clearance certificates, medical examinations, and evidence of their qualifications and work experience.

One of the benefits of SkillSelect is that it provides a transparent and fair process for skilled migrants to apply for a visa. It also helps to ensure that only the most highly skilled workers are selected, as the points-based system allows the government to assess each applicant’s skills, qualifications, and work experience in a consistent and objective manner.

In conclusion, SkillSelect is an important tool for managing the process of skilled migration to Australia. By providing a transparent and fair process for skilled workers to express their interest in migrating to Australia, SkillSelect helps to ensure that only the most highly skilled workers are selected. If you are a skilled worker interested in migrating to Australia, you should consider participating in SkillSelect as a way to demonstrate your interest and eligibility for a skilled visa.

Relevant government websites:

1. https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect
2. https://www.border.gov.au/Trav/Work/Skill
3. https://www.business.gov.au/info/plan-and-start/government-programs-and-initiatives/skillselect-skilled-migration-program

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)