Tin tức

Mẫu đơn đăng ký thẻ xanh – green card application form ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Mẫu đơn đăng ký thẻ xanh – green card application form ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Mẫu đơn đăng ký thẻ xanh

Mẫu I-485, Ứng dụng để đăng ký nơi cư trú vĩnh viễn hoặc điều chỉnh trạng thái

Phần 1. Thông tin về bạn

A. Thông tin cá nhân

1. Tên:
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh (thành phố, tiểu bang, quốc gia):
4. Giới tính:
5. Số an sinh xã hội:
6. Số đăng ký ngoài hành tinh (nếu có):
7. Địa chỉ gửi thư của Hoa Kỳ:
8. Số điện thoại:
9. Địa chỉ email:

B. Tình trạng nhập cư

1. Tình trạng nhập cư hiện tại:
2. Trạng thái ngày hết hạn:
3. Bạn có ở Hoa Kỳ không? Có không
4. Nếu có, ngày nhập cảnh:

C. Thông tin gia đình

1. Bạn đã kết hôn? Có không
2. Nếu có, tên của người phối ngẫu:
3. Số trẻ em (nếu có):

D. Giáo dục

1. trình độ học vấn cao nhất đã hoàn thành:
2. Tên trường:
3. Ngày tốt nghiệp:

Phần 2. Thông tin về tính đủ điều kiện của bạn

A. Thể loại đủ điều kiện

1. Bạn có đang áp dụng như một người họ hàng ngay lập tức của một công dân Hoa Kỳ không? Có không
2. Nếu có, tên của người thân công dân Hoa Kỳ:

B. ủy quyền việc làm

1. Bạn đang nộp đơn xin tài liệu ủy quyền việc làm? Có không
2. Nếu có, loại tài liệu ủy quyền việc làm (EAD):

C. Tình trạng người tị nạn/Asylee

1. Bạn đang nộp đơn cho tình trạng người tị nạn hay Asylee? Có không
2. Nếu có, ngày nhập học vào Hoa Kỳ .:

D. đủ điều kiện khác

1. Bạn đang áp dụng theo một danh mục đủ điều kiện khác? Có không
2. Nếu có, hãy cung cấp một mô tả ngắn gọn về danh mục đủ điều kiện:

Phần 3. Tài liệu

A. Tài liệu để gửi

1. Bản sao giấy khai sinh:
2. Bản sao hộ chiếu:
3. Bản sao Visa:
4. Bản sao của Mẫu I-94:
5. Bản sao giấy chứng nhận kết hôn (nếu có):
6. Bản sao của bất kỳ tài liệu nhập cư có liên quan nào khác:
7. Bản sao của bất kỳ tài liệu ủy quyền việc làm nào (nếu có):
8. Bản sao của bất kỳ tài liệu nào hiển thị bằng chứng đủ điều kiện cho danh mục bạn đang áp dụng theo:

B. Tài liệu hỗ trợ

1. Bản sao của bất kỳ tài liệu nào cho thấy bằng chứng về thu nhập:
2. Bản sao của bất kỳ tài liệu nào hiển thị bằng chứng cư trú:
3. Bản sao của bất kỳ tài liệu nào cho thấy bằng chứng về mối quan hệ gia đình:
4. Bản sao của bất kỳ tài liệu nào cho thấy bằng chứng về giáo dục:

Phần 4. Chữ ký

Tôi, ___________________________, theo đây khẳng định rằng tất cả các thông tin được cung cấp trong ứng dụng này là đúng và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của tôi.

___________________________
Chữ ký

Ngày: ___________________

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: Green Card (Form I-485)
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/adjustment-status

2. U.S. Department of State: Green Card Lottery
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry.html

3. U.S. Department of Homeland Security: Green Card Eligibility
https://www.dhs.gov/green-card-eligibility

 

green card application form

Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status

Part 1. Information About You

A. Personal Information

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Place of Birth (City, State, Country):
4. Gender:
5. Social Security Number:
6. Alien Registration Number (if applicable):
7. U.S. Mailing Address:
8. Telephone Number:
9. Email Address:

B. Immigration Status

1. Current Immigration Status:
2. Date Status Expires:
3. Are you in the United States? Yes/No
4. If yes, Date of Entry:

C. Family Information

1. Are you married? Yes/No
2. If yes, name of spouse:
3. Number of children (if any):

D. Education

1. Highest Level of Education Completed:
2. Name of School:
3. Date of Graduation:

Part 2. Information About Your Eligibility

A. Eligibility Category

1. Are you applying as an immediate relative of a U.S. citizen? Yes/No
2. If yes, name of U.S. citizen relative:

B. Employment Authorization

1. Are you applying for an employment authorization document? Yes/No
2. If yes, type of employment authorization document (EAD):

C. Refugee/Asylee Status

1. Are you applying for refugee or asylee status? Yes/No
2. If yes, date of admission to the U.S.:

D. Other Eligibility

1. Are you applying under another eligibility category? Yes/No
2. If yes, provide a brief description of the eligibility category:

Part 3. Documentation

A. Documents to Submit

1. Copy of birth certificate:
2. Copy of passport:
3. Copy of visa:
4. Copy of I-94 form:
5. Copy of marriage certificate (if applicable):
6. Copies of any other relevant immigration documents:
7. Copies of any employment authorization documents (if applicable):
8. Copies of any documents showing proof of eligibility for the category you are applying under:

B. Supporting Documents

1. Copies of any documents showing proof of income:
2. Copies of any documents showing proof of residence:
3. Copies of any documents showing proof of family relationships:
4. Copies of any documents showing proof of education:

Part 4. Signature

I, ___________________________, hereby affirm that all information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge.

___________________________
Signature

Date: ___________________

Relevant government websites:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: Green Card (Form I-485)
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/adjustment-status

2. U.S. Department of State: Green Card Lottery
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry.html

3. U.S. Department of Homeland Security: Green Card Eligibility
https://www.dhs.gov/green-card-eligibility

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)