Tin tức

Mẫu đơn xin phép làm việc – work permit application form ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Mẫu đơn xin phép làm việc – work permit application form ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Mẫu đơn xin phép làm việc

Giấy phép công việc là một tài liệu cho phép một cá nhân làm việc hợp pháp ở nước ngoài. Quá trình có được giấy phép công việc liên quan đến việc hoàn thành mẫu đơn xin giấy phép công việc và nộp các tài liệu hỗ trợ.

Các yêu cầu cụ thể đối với giấy phép công việc khác nhau giữa các quốc gia, nhưng thường bao gồm những điều sau đây:

Tiêu chí đủ điều kiện: Đủ điều kiện xin giấy phép làm việc, các cá nhân phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như có hộ chiếu hợp lệ, hồ sơ tội phạm sạch và các bằng cấp và kinh nghiệm cần thiết cho công việc dự định.

Lời mời làm việc: Các cá nhân phải có lời mời làm việc từ chủ lao động ở nước ngoài trước khi họ có thể xin giấy phép làm việc. Lời mời làm việc phải dành cho một vị trí cụ thể và người sử dụng lao động phải chứng minh rằng họ đã nỗ lực thực sự để tuyển dụng tại địa phương cho vị trí này.

Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA): Ở một số quốc gia, đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) là cần thiết để xác định xem có bất kỳ công dân Canada hoặc thường trú nhân nào có sẵn và đủ điều kiện cho công việc.

Mẫu đơn đăng ký: Các cá nhân phải hoàn thành mẫu đơn giấy phép làm việc và nộp cùng với các tài liệu hỗ trợ cần thiết, chẳng hạn như bản sao hộ chiếu của họ, bản sao của lời mời làm việc và bằng chứng hỗ trợ tài chính.

Lệ phí: Các cá nhân phải trả các khoản phí cần thiết cho việc xử lý đơn xin giấy phép công việc của họ.

Thời gian xử lý: Thời gian xử lý cho giấy phép làm việc khác nhau giữa các quốc gia, nhưng thường mất vài tuần đến vài tháng.

Khi các cá nhân đã hoàn thành quy trình nộp đơn giấy phép công việc, họ có thể được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn với cơ quan phát hành thị thực. Trong cuộc phỏng vấn này, họ có thể được hỏi câu hỏi về trình độ, kinh nghiệm làm việc và ý định làm việc ở nước ngoài.

Điều quan trọng cần lưu ý là giấy phép công việc chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể, thường được liên kết với thời gian của lời mời làm việc. Vào cuối thời gian giấy phép làm việc, các cá nhân phải trở về nước của họ hoặc xin giấy phép làm việc mới nếu họ muốn tiếp tục làm việc ở nước ngoài.

Quá trình có được giấy phép công việc có thể rất phức tạp và tốn thời gian, và điều quan trọng là phải nghiên cứu cẩn thận các yêu cầu cho quốc gia cụ thể mà bạn quan tâm. và các điều kiện của giấy phép công việc, bao gồm cả thời gian hợp lệ, hạn chế loại công việc bạn có thể thực hiện và hậu quả của việc vi phạm các điều khoản của giấy phép công việc.

Tóm lại, một mẫu đơn xin giấy phép công việc là bước đầu tiên trong quá trình có được quyền làm việc hợp pháp ở nước ngoài. Mặc dù quá trình này có thể là một thách thức, nhưng đó cũng là một cơ hội có giá trị để có được kinh nghiệm làm việc, kiếm sống và đắm mình trong một nền văn hóa mới. Với sự chuẩn bị và nghiên cứu phù hợp, các cá nhân có thể điều hướng thành công quy trình nộp đơn cho phép công việc và tận dụng nhiều lợi ích của việc làm việc ở nước ngoài.

Thông tin ứng viên

Tên: _________________________________________________________

Địa chỉ: ________________________________________________________

Thành phố: ___________________________________________________________

Tình trạng: __________________________________________________________

Mã Bưu Chính: _______________________________________________________

Số điện thoại: ___________________________________________________

Địa chỉ email: ___________________________________________________

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tên của nhà tuyển dụng: ________________________________________________

Địa chỉ: ________________________________________________________

Thành phố: ___________________________________________________________

Tình trạng: __________________________________________________________

Mã Bưu Chính: _______________________________________________________

Số điện thoại: ___________________________________________________

Địa chỉ email: ___________________________________________________

Thông tin vị trí

Chức danh: ____________________________________________________

Loại công việc: _____________________________________________

Thời gian làm việc: ___________________________________________

Bồi thường/Mức lương: _____________________________________________

Đơn xin giấy phép làm việc

Tôi xin giấy phép làm việc để làm việc tại Hoa Kỳ. Tôi hiểu rằng tôi phải ít nhất 14 tuổi để đủ điều kiện nhận giấy phép làm việc. Tôi cũng hiểu rằng tôi phải có một số an sinh xã hội hợp lệ để đủ điều kiện nhận giấy phép làm việc.

Tôi xác nhận rằng tôi ít nhất 14 tuổi và tôi có số an sinh xã hội hợp lệ.

Tôi xác nhận rằng tôi có thể làm việc hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Tôi hiểu rằng giấy phép công việc sẽ chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định và tôi phải gia hạn nó nếu tôi muốn tiếp tục làm việc ở Hoa Kỳ.

Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin tôi đã cung cấp trên ứng dụng này là đúng và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của tôi.

Tôi hiểu rằng giấy phép công việc sẽ chỉ được cấp nếu người sử dụng lao động có được số nhận dạng chủ lao động hợp lệ và đã được Bộ Lao động Hoa Kỳ chấp thuận.

Tôi hiểu rằng giấy phép công việc không phải là một hình thức tình trạng nhập cư và không thay đổi tình trạng nhập cư của tôi.

Tôi hiểu rằng tôi phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Hoa Kỳ để đủ điều kiện nhận giấy phép làm việc.

Tôi hiểu rằng tôi không được làm việc nhiều giờ hơn pháp luật cho phép và tôi không được làm việc trong bất kỳ điều kiện nguy hiểm nào.

Tôi hiểu rằng tôi phải có khả năng cung cấp bằng chứng về danh tính và tuổi tác trước khi giấy phép công việc sẽ được cấp.

Tôi hiểu rằng tôi phải trả lại giấy phép công việc cho cơ quan phát hành khi hết hạn hoặc khi tôi không còn muốn làm việc ở Hoa Kỳ.

Tôi hiểu rằng tôi có thể phải chịu hình phạt hình sự nếu tôi cung cấp thông tin sai lệch về đơn đăng ký này hoặc nếu tôi vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào của Hoa Kỳ.

Ngày ký: _________________

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.gov.uk/working-in-the-uk
2. https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
3. https://www.gov.uk/government/publications/application-to-work-in-the-uk-form-t2-application-for-permission-to-work

 

work permit application form

A work permit is a document that allows an individual to work legally in a foreign country. The process of obtaining a work permit involves the completion of a work permit application form and the submission of supporting documents.

The specific requirements for a work permit vary from country to country, but typically include the following:

Eligibility criteria: To be eligible for a work permit, individuals must meet certain criteria, such as having a valid passport, a clean criminal record, and the necessary qualifications and experience for the intended job.

Job offer: Individuals must have a job offer from a employer in the foreign country before they can apply for a work permit. The job offer must be for a specific position, and the employer must have demonstrated that they have made a genuine effort to recruit locally for the position.

Labor market impact assessment (LMIA): In some countries, a labor market impact assessment (LMIA) is required to determine if there are any Canadian citizens or permanent residents who are available and qualified for the job.

Application form: Individuals must complete a work permit application form and submit it along with the required supporting documents, such as a copy of their passport, a copy of the job offer, and proof of financial support.

Fees: Individuals must pay the required fees for the processing of their work permit application.

Processing time: The processing time for a work permit varies from country to country, but typically takes several weeks to several months.

Once individuals have completed the work permit application process, they may be required to attend an interview with the visa-issuing authority. During this interview, they may be asked questions about their qualifications, work experience, and intention to work in the foreign country.

It is important to note that a work permit is only valid for a specific period of time, typically linked to the duration of the job offer. At the end of the work permit period, individuals must either return to their home country or apply for a new work permit if they wish to continue working in the foreign country.

The process of obtaining a work permit can be complex and time-consuming, and it is important to carefully research the requirements for the specific country you are interested in working in. It is also important to ensure that you have a clear understanding of the terms and conditions of the work permit, including the length of validity, restrictions on the type of work you can perform, and the consequences of violating the terms of the work permit.

In conclusion, a work permit application form is the first step in the process of obtaining the right to work legally in a foreign country. While the process can be challenging, it is also a valuable opportunity to gain work experience, earn a living, and immerse yourself in a new culture. With the right preparation and research, individuals can successfully navigate the work permit application process and take advantage of the many benefits of working abroad.

APPLICANT INFORMATION

Name: _________________________________________________________

Address: ________________________________________________________

City: ___________________________________________________________

State: __________________________________________________________

Zip Code: _______________________________________________________

Phone Number: ___________________________________________________

Email Address: ___________________________________________________

EMPLOYER INFORMATION

Name of Employer: ________________________________________________

Address: ________________________________________________________

City: ___________________________________________________________

State: __________________________________________________________

Zip Code: _______________________________________________________

Phone Number: ___________________________________________________

Email Address: ___________________________________________________

POSITION INFORMATION

Position Title: ____________________________________________________

Type of Employment: _____________________________________________

Length of Employment: ___________________________________________

Compensation/Salary: _____________________________________________

WORK PERMIT APPLICATION

I hereby apply for a work permit to work in the United States. I understand that I must be at least 14 years of age to be eligible for a work permit. I also understand that I must have a valid Social Security Number in order to be eligible for a work permit.

I certify that I am at least 14 years of age and I have a valid Social Security Number.

I certify that I am legally able to work in the United States.

I understand that the work permit will only be valid for a certain period of time and that I must renew it if I wish to continue working in the United States.

I certify that all of the information I have provided on this application is true and accurate to the best of my knowledge.

I understand that the work permit will only be issued if the employer has obtained a valid employer identification number and has been approved by the United States Department of Labor.

I understand that the work permit is not a form of immigration status and does not change my immigration status.

I understand that I must comply with all applicable laws and regulations of the United States in order to be eligible for a work permit.

I understand that I must not work more hours than allowed by law and that I must not work in any hazardous conditions.

I understand that I must be able to provide proof of identity and age before the work permit will be issued.

I understand that I must return the work permit to the issuing agency when it expires or when I no longer wish to work in the United States.

I understand that I may be subject to criminal penalties if I provide false information on this application or if I violate any laws or regulations of the United States.

Signature: _________________________________ Date: _________________

Relevant government websites:

1. https://www.gov.uk/working-in-the-uk
2. https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
3. https://www.gov.uk/government/publications/application-to-work-in-the-uk-form-t2-application-for-permission-to-work

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)