Tin tức

Quốc tịch và Nhập cư Canada – citizenship and immigration canada ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Quốc tịch và Nhập cư Canada – citizenship and immigration canada ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Quốc tịch và Nhập cư Canada

Quyền công dân và nhập cư Canada (CIC) là bộ phận liên bang chịu trách nhiệm quản lý việc gia nhập công dân nước ngoài vào Canada và xử lý các đơn xin thường trú và quyền công dân. CIC cũng điều hành luật bảo vệ nhập cư và người tị nạn của đất nước, cũng như Đạo luật bảo vệ nhập cư và người tị nạn (IRPA).

Nhiệm vụ của CIC CIC là tạo điều kiện cho sự gia nhập của du khách, người nhập cư và người tị nạn hợp pháp đến Canada, đồng thời bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh của người Canada. Bộ chịu trách nhiệm cung cấp các chương trình và dịch vụ nhập cư và quyền công dân, thực thi luật nhập cư và bảo vệ người tị nạn.

CIC làm việc để đảm bảo rằng các công dân nước ngoài được nhận vào Canada một cách an toàn và có trật tự. Để kết thúc này, bộ phận làm việc với các cơ quan và cơ quan chính phủ khác để phát triển, thực hiện và thực thi các chính sách và chương trình nhập cư. Nó cũng làm việc với các chính phủ nước ngoài để đảm bảo rằng các công dân nước ngoài được nhận vào Canada theo luật pháp Canada.

CIC cũng làm việc để thúc đẩy sự tích hợp của người nhập cư và người tị nạn vào xã hội Canada. Bộ làm việc với các cơ quan và cơ quan chính phủ khác, cũng như với cộng đồng và các bên liên quan khác, để cung cấp cho người nhập cư và người tị nạn các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để giúp họ giải quyết và tích hợp thành công vào xã hội Canada.

Các chương trình và dịch vụ của CIC được thiết kế để giúp người nhập cư và người tị nạn định cư ở Canada và trở thành công dân Canada. Bộ cung cấp một loạt các dịch vụ để giúp người mới điều chỉnh cuộc sống ở Canada, bao gồm đào tạo ngôn ngữ, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và dịch vụ giải quyết. CIC cũng cung cấp hỗ trợ cho người tị nạn và những người dân dễ bị tổn thương khác, chẳng hạn như nạn nhân của nạn buôn người.

CIC cũng quản lý chương trình công dân Canada. Quyền công dân Canada được cấp cho các cá nhân đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Công dân. Ứng viên đủ điều kiện phải là thường trú nhân của Canada và phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, bao gồm các yêu cầu ngôn ngữ và kiến ​​thức của Canada.

CIC làm việc để đảm bảo rằng những người mới đến Canada được thông báo về quyền và trách nhiệm của họ với tư cách là công dân. Bộ cũng làm việc với các cơ quan và cơ quan chính phủ khác để đảm bảo rằng người nhập cư và người tị nạn được thông báo về các dịch vụ và hỗ trợ có sẵn cho họ.

CIC chịu trách nhiệm quản lý biên giới Canada và việc thực thi luật nhập cư. Bộ làm việc với các cơ quan và cơ quan chính phủ khác, cũng như với các chính phủ nước ngoài, để đảm bảo rằng sự gia nhập của công dân nước ngoài vào Canada được thực hiện một cách an toàn và có trật tự. CIC cũng làm việc để chống gian lận nhập cư và buôn lậu người, và để bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh của người Canada.

CIC hoạt động để đảm bảo rằng hệ thống nhập cư là công bằng và có thể truy cập được cho tất cả mọi người. Bộ làm việc để đảm bảo rằng hệ thống nhập cư đáp ứng nhu cầu của người Canada và nó được quản lý theo cách phù hợp với các giá trị của Canada. CIC cũng làm việc để đảm bảo rằng các công dân nước ngoài được đối xử công bằng và tôn trọng khi vào Canada.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
2. https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/index.asp
3. https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html

 

citizenship and immigration canada

Citizenship and Immigration Canada (CIC) is the federal department responsible for managing the entry of foreign nationals into Canada and processing applications for permanent residence and citizenship. CIC also administers the country’s immigration and refugee protection legislation, as well as the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA).

CIC’s mandate is to facilitate the entry of legitimate visitors, immigrants, and refugees to Canada, while protecting the health, safety, and security of Canadians. The department is responsible for the delivery of immigration and citizenship programs and services, the enforcement of immigration laws, and the protection of refugees.

CIC works to ensure that foreign nationals are admitted to Canada in a safe and orderly manner. To this end, the department works with other government departments and agencies to develop, implement, and enforce immigration policies and programs. It also works with foreign governments to ensure that foreign nationals are admitted to Canada in accordance with Canadian law.

CIC also works to promote the integration of immigrants and refugees into Canadian society. The department works with other government departments and agencies, as well as with community and other stakeholders, to provide immigrants and refugees with the necessary services and supports to help them settle and integrate successfully into Canadian society.

CIC’s programs and services are designed to help immigrants and refugees settle in Canada and become Canadian citizens. The department offers a range of services to help newcomers adjust to life in Canada, including language training, skills training, job search assistance, and settlement services. CIC also offers assistance to refugees and other vulnerable populations, such as victims of human trafficking.

CIC also administers the Canadian citizenship program. Canadian citizenship is granted to individuals who meet the requirements of the Citizenship Act. Eligible applicants must be permanent residents of Canada and must meet certain criteria, including language requirements and knowledge of Canada.

CIC works to ensure that newcomers to Canada are informed about their rights and responsibilities as citizens. The department also works with other government departments and agencies to ensure that immigrants and refugees are informed about the services and supports available to them.

CIC is responsible for the management of Canada’s borders and the enforcement of immigration laws. The department works with other government departments and agencies, as well as with foreign governments, to ensure that the entry of foreign nationals into Canada is done in a safe and orderly manner. CIC also works to combat immigration fraud and human smuggling, and to protect the health, safety, and security of Canadians.

CIC works to ensure that the immigration system is fair and accessible to all. The department works to ensure that the immigration system is responsive to the needs of Canadians and that it is managed in a way that is consistent with Canadian values. CIC also works to ensure that foreign nationals are treated fairly and with respect when entering Canada.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
2. https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/index.asp
3. https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)