Tin tức

Thị thực – a visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Thị thực – a visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Thị thực

Visa là một tài liệu được cấp bởi chính phủ của một quốc gia cho phép một quốc gia nước ngoài đến thăm, làm việc hoặc sống ở quốc gia đó. Đó là một tài liệu pháp lý được yêu cầu để vào hầu hết các quốc gia trên thế giới. Một thị thực thường được cấp bởi chính phủ của đất nước mà quốc gia nước ngoài đang đến thăm.

Có nhiều loại thị thực khác nhau tùy thuộc vào mục đích của chuyến thăm, thời gian lưu trú và các yếu tố khác. Thị thực du lịch dành cho du khách, những người sẽ ở trong một khoảng thời gian ngắn, thường là dưới 90 ngày. Thị thực kinh doanh dành cho những người ở trong nước cho mục đích kinh doanh. Thị thực sinh viên dành cho những người đến học ở nước này. Thị thực làm việc dành cho những người đang đến làm việc trong nước.

Để xin thị thực, quốc gia nước ngoài trước tiên phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Những yêu cầu này khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và loại thị thực được áp dụng. Nói chung, ứng viên phải có hộ chiếu hợp lệ, bằng chứng về đủ nguồn tài chính để trang trải thời gian ở nước này, hành trình du lịch hợp lệ và lời mời hợp lệ từ nước sở tại.

Khi các yêu cầu đã được đáp ứng, người nộp đơn phải nộp đơn lên Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của đất nước họ đang đến. Ứng dụng nên bao gồm tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết. Các tài liệu này bao gồm một mẫu đơn xin thị thực đã hoàn thành, ảnh có kích thước bằng hộ chiếu, hộ chiếu hợp lệ và bất kỳ tài liệu nào khác có thể được yêu cầu.

Sau khi đơn đăng ký, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán sẽ xem xét và phê duyệt hoặc từ chối thị thực. Nếu thị thực được phê duyệt, người nộp đơn sẽ được cấp nhãn dán thị thực phải được dán vào hộ chiếu của họ. Nhãn dán này thường sẽ có một ngày hết hạn cụ thể.

Khi thị thực đã được cấp, quốc gia nước ngoài có thể vào nước này. Khi đến nơi, họ phải xuất trình hộ chiếu và thị thực cho các cơ quan nhập cư. Sau đó, họ sẽ được phép ở lại trong nước trong suốt thời gian xin thị thực.

Thị thực là một phần quan trọng của du lịch quốc tế và cần thiết để nhập cảnh vào hầu hết các quốc gia. Điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu và quy trình để xin thị thực trước khi đi du lịch. Mỗi quốc gia có bộ quy tắc và quy định riêng liên quan đến thị thực, vì vậy điều quan trọng là nghiên cứu các yêu cầu và thủ tục trước khi nộp đơn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

https://www.dhs.gov/visas

 

a visa

A visa is a document issued by a country’s government that allows a foreign national to visit, work, or live in that country. It is a legal document that is required for entry into most countries around the world. A visa is usually issued by the government of the country that the foreign national is visiting.

There are different types of visas depending on the purpose of the visit, length of stay, and other factors. Tourist visas are for visitors who will be staying for a short period of time, typically less than 90 days. Business visas are for those who are in the country for business purposes. Student visas are for those who are coming to study in the country. Work visas are for those who are coming to work in the country.

To apply for a visa, the foreign national must first meet certain requirements. These requirements vary depending on the country and the type of visa being applied for. Generally, applicants must have a valid passport, proof of sufficient financial resources to cover their stay in the country, a valid travel itinerary, and a valid invitation from the host country.

Once the requirements have been met, the applicant must submit an application to the embassy or consulate of the country they are visiting. The application should include all the necessary documents and information. These documents include a completed visa application form, a passport-sized photograph, a valid passport, and any other documents that may be required.

Once the application is submitted, the embassy or consulate will review it and either approve or deny the visa. If the visa is approved, the applicant will be issued a visa sticker which must be affixed to their passport. This sticker will usually have a specific expiration date.

Once the visa has been issued, the foreign national may then enter the country. Upon arrival, they must present their passport and visa to the immigration authorities. They will then be allowed to stay in the country for the duration of their visa.

Visas are an important part of international travel and are necessary for entry into most countries. It is important to understand the requirements and process for applying for a visa before traveling. Each country has its own set of rules and regulations regarding visas, so it is important to research the requirements and procedures before applying.

Relevant government websites:

https://www.dhs.gov/visas

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)