Tin tức

Ứng dụng Visa BNO – bno visa application ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Ứng dụng Visa BNO – bno visa application ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Ứng dụng Visa BNO

Visa quốc gia Anh (BNO) của Anh là loại thị thực dành cho các cá nhân có hộ chiếu quốc gia Anh (BNO) của Anh và đang tìm cách sống, làm việc hoặc học tập tại Vương quốc Anh. Visa BNO đã được đưa ra để đáp ứng với những thay đổi trong các quy tắc nhập cư vào năm 1997, điều này ảnh hưởng đến tình trạng của những người giữ hộ chiếu BNO.

Hộ chiếu BNO là một loại hộ chiếu Anh được cấp cho các cá nhân ở Hồng Kông trước năm 1997. Những cá nhân này đã được cấp tình trạng BNO do chuyển giao chủ quyền của Hồng Kông từ Vương quốc Anh sang Trung Quốc. Visa BNO được giới thiệu để cho phép những người có hộ chiếu BNO tiếp tục được hưởng các quyền và đặc quyền nhất định ở Vương quốc Anh, như khả năng vào và ở lại trong nước trong một khoảng thời gian cụ thể.

Để đủ điều kiện nhận thị thực BNO, một cá nhân phải giữ hộ chiếu BNO hợp lệ và phải có khả năng chứng minh rằng họ có đủ tiền để hỗ trợ bản thân trong thời gian ở Vương quốc Anh mà không cần dựa vào các quỹ công cộng. Họ cũng phải đáp ứng các yêu cầu của các quy tắc nhập cư của Vương quốc Anh, chẳng hạn như không có tiền án hoặc được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Quy trình nộp đơn Visa BNO liên quan đến việc nộp đơn trực tuyến, cung cấp các tài liệu hỗ trợ và thanh toán phí thị thực có liên quan. Các tài liệu hỗ trợ có thể bao gồm một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu, một bản sao của hộ chiếu BNO của người nộp đơn, bằng chứng về tiền và bằng chứng về chỗ ở tại Vương quốc Anh.

Sau khi ứng dụng được nộp, nó sẽ được xem xét bởi Bộ Visas và Di trú Vương quốc Anh (UKVI). Nếu ứng dụng được phê duyệt, người nộp đơn sẽ được cấp visa BNO, cho phép họ vào Vương quốc Anh trong một khoảng thời gian xác định, thường lên đến 5 năm. Visa BNO cũng có thể được gia hạn thêm 5 năm, phải đáp ứng các yêu cầu của các quy tắc nhập cư của Vương quốc Anh.

Tóm lại, Visa BNO là loại thị thực dành cho các cá nhân có hộ chiếu quốc gia Anh (BNO) của Anh và đang tìm cách sống, làm việc hoặc học tập tại Vương quốc Anh. Để đủ điều kiện nhận thị thực BNO, một cá nhân phải giữ hộ chiếu BNO hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu của các quy tắc nhập cư của Vương quốc Anh và chứng minh rằng họ có đủ tiền để hỗ trợ bản thân trong thời gian ở Vương quốc Anh. Quy trình nộp đơn Visa BNO liên quan đến việc nộp đơn trực tuyến, cung cấp các tài liệu hỗ trợ và thanh toán phí thị thực có liên quan. Visa BNO cho phép các cá nhân vào Vương quốc Anh trong một khoảng thời gian xác định, thường lên đến 5 năm và có thể được gia hạn thêm 5 năm, phải đáp ứng các yêu cầu của các quy tắc nhập cư của Vương quốc Anh.

Đơn xin thị thực

Tên: _________________

Ngày sinh: ______________

Số hộ chiếu: ___________

Quốc gia công dân: _______

Mục đích của du lịch: __________

Quốc gia đích: _________

Tôi, ____________________, từ đây xin thị thực để đi du lịch đến ___________________. Tôi là một công dân của ___________ và tôi sinh ra vào ___________. Số hộ chiếu của tôi là ___________.

Mục đích của chuyến đi của tôi là __________. Tôi sẽ ở trong nước cho ___________ và tôi dự định trở về quê nhà vào ngày ____________.

Tôi hiểu rằng tôi phải cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính của mình để hỗ trợ bản thân trong thời gian lưu trú. Cuối cùng, tôi đã đính kèm một báo cáo ngân hàng cho thấy tình trạng tài chính hiện tại của tôi và thư mời từ một nhà tài trợ ở quốc gia đích, nếu có.

Tôi biết rằng tôi cũng phải cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của mình với đất nước tôi, chẳng hạn như hợp đồng việc làm hoặc thư từ chủ nhân. Tôi đã bao gồm một lá thư từ chủ nhân của tôi, xác nhận rằng tôi đang làm việc và tôi dự định sẽ trở lại công việc của mình sau khi ở lại.

Tôi đã đính kèm một bản sao hộ chiếu của tôi và bất kỳ tài liệu nào khác có thể liên quan đến ứng dụng của tôi.

Tôi hiểu rằng thị thực không phải là một đảm bảo nhập cảnh và tôi có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu tại cảng nhập cảnh. Tôi sẵn sàng tuân thủ bất kỳ yêu cầu bổ sung nào.

Tôi đã xác nhận rằng tất cả các thông tin được cung cấp trong ứng dụng này là đúng và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của tôi.

Tôi hiểu rằng bất kỳ thông tin sai lệch nào được đưa ra trong ứng dụng này có thể dẫn đến thị thực của tôi bị từ chối hoặc thu hồi.

Tôi tuyên bố rằng tôi không phải là một rủi ro bảo mật và tôi không có tiền án.

Tôi hiểu rằng thị thực có giá trị đối với ___________ và tôi phải rời khỏi quốc gia đích trước ngày hết hạn.

Tôi cũng hiểu rằng tôi phải tuân thủ luật pháp của quốc gia đích và tôi có thể bị trục xuất nếu tôi không tuân thủ.

Cám ơn bạn đã xem xét.

Trân trọng,

___________________

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.gov.uk/apply-for-a-uk-visa-british-national-overseas

2. https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-applying-for-a-uk-visa-as-a-british-national-overseas

3. https://www.gov.uk/government/publications/uk-visas-and-immigration-guide-for-british-nationals-overseas

 

bno visa application

The British National Overseas (BNO) visa is a visa category for individuals who hold a British National Overseas (BNO) passport and are seeking to live, work, or study in the United Kingdom. The BNO visa was introduced in response to changes in immigration rules in 1997, which affected the status of people who held a BNO passport.

A BNO passport is a type of British passport that was issued to individuals in Hong Kong before 1997. These individuals were granted BNO status as a result of the transfer of sovereignty of Hong Kong from the United Kingdom to China. The BNO visa was introduced to allow BNO passport holders to continue to enjoy certain rights and privileges in the United Kingdom, such as the ability to enter and remain in the country for a specified period of time.

To be eligible for a BNO visa, an individual must hold a valid BNO passport and must be able to demonstrate that they have sufficient funds to support themselves during their stay in the United Kingdom without relying on public funds. They must also meet the requirements of the UK’s immigration rules, such as not having a criminal record or being considered a threat to national security.

The BNO visa application process involves submitting an online application, providing supporting documents, and paying the relevant visa fee. Supporting documents may include a passport-sized photo, a copy of the applicant’s BNO passport, proof of funds, and proof of accommodation in the United Kingdom.

Once the application is submitted, it will be reviewed by the UK Visas and Immigration (UKVI) department. If the application is approved, the applicant will be issued with a BNO visa, which will allow them to enter the United Kingdom for a specified period of time, usually up to 5 years. The BNO visa can also be extended for an additional 5 years, subject to meeting the requirements of the UK’s immigration rules.

In conclusion, the BNO visa is a visa category for individuals who hold a British National Overseas (BNO) passport and are seeking to live, work, or study in the United Kingdom. To be eligible for a BNO visa, an individual must hold a valid BNO passport, meet the requirements of the UK’s immigration rules, and demonstrate that they have sufficient funds to support themselves during their stay in the United Kingdom. The BNO visa application process involves submitting an online application, providing supporting documents, and paying the relevant visa fee. The BNO visa allows individuals to enter the United Kingdom for a specified period of time, usually up to 5 years, and can be extended for an additional 5 years, subject to meeting the requirements of the UK’s immigration rules.

Visa Application

Name: _________________

Date of Birth: ______________

Passport Number: ___________

Country of Citizenship: _______

Purpose of Travel: __________

Destination Country: _________

I, ____________________, hereby apply for a visa to travel to ___________________. I am a citizen of ___________ and I was born on ___________. My passport number is ___________.

The purpose of my travel is __________. I will be staying in the country for ___________ and I plan to return to my home country on ____________.

I understand that I must provide evidence of my financial ability to support myself during my stay. To that end, I have attached a bank statement showing my current financial status and a letter of invitation from a sponsor in the destination country, if applicable.

I am aware that I must also provide evidence of my ties to my home country, such as a job contract or a letter from an employer. I have included a letter from my employer, confirming that I am employed and that I intend to return to my job after my stay.

I have enclosed a copy of my passport and any other documents that may be relevant to my application.

I understand that a visa is not a guarantee of entry and that I may be asked to provide additional information or documents at the port of entry. I am willing to comply with any additional requests.

I hereby certify that all of the information provided in this application is true and accurate to the best of my knowledge.

I understand that any false information given in this application may result in my visa being denied or revoked.

I hereby declare that I am not a security risk and that I have no criminal record.

I understand that the visa is valid for ___________ and that I must leave the destination country before the expiration date.

I also understand that I must abide by the laws of the destination country and that I may be subject to deportation if I do not comply.

Thank you for your consideration.

Sincerely,

___________________

Relevant government websites:

1. https://www.gov.uk/apply-for-a-uk-visa-british-national-overseas

2. https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-applying-for-a-uk-visa-as-a-british-national-overseas

3. https://www.gov.uk/government/publications/uk-visas-and-immigration-guide-for-british-nationals-overseas

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)