Tin tức

Ứng dụng Visa Schengen – schengen visa application ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Ứng dụng Visa Schengen – schengen visa application ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Ứng dụng Visa Schengen

I, [Tên], theo đây xin Visa Schengen để đi du lịch đến [Quốc gia] trong một khoảng thời gian [thời gian lưu trú] từ [Ngày bắt đầu] đến [Ngày kết thúc].

Tôi là một công dân [quốc tịch] và tôi hiện đang cư trú ở [quốc gia] nơi tôi được phép ở lại một cách hợp pháp. Tôi được tuyển dụng toàn thời gian làm [chức danh công việc] tại [Tên công ty] và tôi đã được tuyển dụng ở đó để [thời gian làm việc]. Tôi có sức khỏe tốt và không có tiền án. Hộ chiếu của tôi có giá trị ít nhất sáu tháng trước ngày đi du lịch dự định của tôi.

Tôi đang nộp đơn xin thị thực Schengen vì tôi dự định đi du lịch đến [quốc gia] cho [mục đích du lịch]. Tôi đã đặt chỗ ở của tôi trong [Tên của chỗ ở], nằm ở [vị trí]. Tôi cũng đã sắp xếp để vận chuyển đến và đi từ [quốc gia], mà tôi đã đưa vào hành trình của mình. Tôi cũng đã bao gồm các bản sao đặt chỗ bay và khách sạn của tôi làm tài liệu hỗ trợ.

Tôi sẽ ở lại [quốc gia] với tổng số [thời gian lưu trú] và tôi dự định ghé thăm các địa điểm sau: [Danh sách các địa điểm]. Trong thời gian lưu trú, tôi sẽ đi cùng với [tên] là [mối quan hệ] và là một công dân [quốc tịch].

Tôi nhận thức được các yêu cầu tài chính đối với visa Schengen và tôi có thể cung cấp bằng chứng hỗ trợ tài chính cho kỳ nghỉ của tôi ở [quốc gia]. Tôi đã đính kèm một báo cáo ngân hàng cho thấy số dư hiện tại của tôi. Tôi cũng có một thẻ tín dụng với giới hạn đủ để trang trải tất cả các chi phí liên quan đến thời gian lưu trú của tôi ở [quốc gia].

Tôi hiểu rằng tôi chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định và yêu cầu của Visa Schengen và tôi sẵn sàng tuân theo tất cả các thủ tục cần thiết. Tôi biết rằng Visa Schengen có giá trị tối đa 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày và tôi sẵn sàng tuân thủ quy định này.

Tôi cam kết rời khỏi khu vực Schengen trước khi hết thị thực và tôi tự tin rằng tôi có thể cung cấp bằng chứng về sự trở về đất nước của tôi. Tôi đã đính kèm một bản sao vé trả lại của tôi cho [quốc gia] để làm bằng chứng về điều này.

Tôi hiểu rằng trách nhiệm của tôi là cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết cho đơn xin thị thực Schengen và tôi đã bao gồm các tài liệu cần thiết trong ứng dụng này. Tôi tự tin rằng tôi đã cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho một ứng dụng thành công.

Cảm ơn bạn đã xem xét ứng dụng của tôi. Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en

2. https://www.schengenvisainfo.com/

3. https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-application/

 

schengen visa application

I, [Name], hereby apply for a Schengen visa to travel to [Country] for a period of [Length of Stay] from [Start Date] to [End Date].

I am a [Nationality] citizen and I am currently residing in [Country] where I am legally permitted to stay. I am employed full-time as a [Job Title] at [Company Name] and I have been employed there for [Length of Employment]. I am in good health and have no criminal record. My passport has been valid for at least six months before my intended date of travel.

I am applying for a Schengen visa because I plan to travel to [Country] for [Purpose of Travel]. I have booked my accommodation in [Name of Accommodation], which is located in [Location]. I have also made arrangements for transportation to and from [Country], which I have included in my itinerary. I have also included copies of my flight and hotel bookings as supporting documents.

I will be staying in [Country] for a total of [Length of Stay] and I plan to visit the following locations: [List of Locations]. During my stay, I will be accompanied by [Name] who is a [Relationship] and is a [Nationality] citizen.

I am aware of the financial requirements for a Schengen visa and I am able to provide proof of financial support for my stay in [Country]. I have enclosed a bank statement showing my current balance. I also have a credit card with a sufficient limit to cover all costs associated with my stay in [Country].

I understand that I am responsible for complying with all of the regulations and requirements of the Schengen visa, and I am prepared to follow all the necessary procedures. I am aware that the Schengen visa is valid for a maximum of 90 days within a 180-day period and I am prepared to comply with this regulation.

I am committed to leaving the Schengen Area before the expiration of my visa and I am confident that I can provide proof of my return to my home country. I have enclosed a copy of my return ticket to [Country] as proof of this.

I understand that it is my responsibility to provide all of the necessary documents for a Schengen visa application, and I have included the required documents in this application. I am confident that I have provided all the necessary information for a successful application.

Thank you for your consideration of my application. I look forward to hearing from you.

Relevant government websites:

1. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en

2. https://www.schengenvisainfo.com/

3. https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-application/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)