Tin tức

Visa CPT – cpt visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa CPT – cpt visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa CPT

Visa CPT là một loại thị thực do Dịch vụ Nhập cư và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) cấp cho sinh viên tại Hoa Kỳ đã được chấp nhận vào một chương trình học tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận. Nó cho phép sinh viên quốc tế ở lại và làm việc ở Mỹ trong một khoảng thời gian trong khi họ theo đuổi việc học.

Để đủ điều kiện nhận thị thực CPT, một sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Họ phải được chấp nhận vào một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận tại Hoa Kỳ, và phải được ghi danh vào một chương trình học tập đòi hỏi ít nhất 12 tháng học tập toàn thời gian. Học sinh cũng phải có một hình thức nhận dạng hợp lệ, chẳng hạn như hộ chiếu và phải chứng minh rằng họ có nguồn tài chính để hỗ trợ bản thân trong thời gian học.

Khi một sinh viên đã được chấp nhận vào một chương trình học tập và đã đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, họ phải nộp đơn xin thị thực CPT. Quá trình nộp đơn cho thị thực CPT tương đối đơn giản và thường có thể được hoàn thành trong một vài tuần. Học sinh phải nộp đơn đăng ký cùng với các tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như bằng chứng về nguồn tài chính, cho USCIS. USCIS sau đó sẽ xem xét ứng dụng và quyết định có cấp thị thực hay không.

Sau khi Visa CPT được cấp, sinh viên sẽ có thể ở lại Hoa Kỳ trong suốt thời gian học. Họ cũng sẽ được phép làm việc bán thời gian trong khi học, mặc dù họ phải vẫn đăng ký vào chương trình học tập và duy trì vị thế học tập tốt.

Thị thực CPT là một cách tuyệt vời để sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm làm việc có giá trị ở Mỹ trong khi theo đuổi việc học. Họ cung cấp một cơ hội để tìm hiểu về văn hóa và cách sống ở Mỹ, cũng như có được các kỹ năng và kinh nghiệm có giá trị có thể được áp dụng cho sự nghiệp tương lai của họ.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là thị thực CPT chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể và phải được gia hạn mỗi năm. Ngoài ra, thị thực CPT chỉ có giá trị trong suốt thời gian học tập, vì vậy nếu sinh viên thay đổi chương trình hoặc nghỉ học, họ có thể không thể gia hạn thị thực.

Nhìn chung, thị thực CPT là một cách tuyệt vời để sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm làm việc có giá trị ở Mỹ trong khi theo đuổi việc học. Với các tài liệu và quy trình nộp đơn phù hợp, sinh viên có thể dễ dàng đăng ký và xin thị thực CPT.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/exchange/cultural-exchange-visitor-visa.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-visitors-for-business-b-1/cultural-exchange-visitors-exchange-visitor-program-j-visa

3. U.S. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/visa-types/cultural-exchange-visitors-exchange-visitor-program-j-visa

 

cpt visa

A CPT visa is a type of visa issued by the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) to students in the United States who have been accepted into a program of study at an accredited college or university. It allows international students to stay and work in the US for a period of time while they pursue their studies.

To be eligible for a CPT visa, a student must meet certain requirements. They must be accepted into an accredited college or university in the United States, and must be enrolled in a program of study that requires at least 12 months of full-time academic studies. The student must also have a valid form of identification, such as a passport, and must demonstrate that they have the financial resources to support themselves during the period of study.

Once a student has been accepted into a program of study and has met the eligibility requirements, they must apply for a CPT visa. The application process for a CPT visa is relatively straightforward and can usually be completed in a few weeks. The student must submit an application form along with supporting documents, such as proof of financial resources, to the USCIS. The USCIS will then review the application and decide whether to grant the visa.

Once a CPT visa is granted, the student will be able to stay in the United States for the duration of their studies. They will also be allowed to work part-time while they study, although they must remain enrolled in their program of study and maintain good academic standing.

CPT visas are a great way for international students to gain valuable work experience in the US while pursuing their studies. They provide an opportunity to learn about the culture and way of life in the US, as well as gain valuable skills and experience that can be applied to their future career.

However, it is important to remember that a CPT visa is only valid for a specific period of time, and must be renewed each year. Additionally, CPT visas are only valid for the duration of the program of study, so if the student changes programs or takes a break from their studies, they may not be able to renew their visa.

Overall, a CPT visa is a great way for international students to gain valuable work experience in the US while pursuing their studies. With the right documents and application process, students can easily apply for and obtain a CPT visa.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/exchange/cultural-exchange-visitor-visa.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-visitors-for-business-b-1/cultural-exchange-visitors-exchange-visitor-program-j-visa

3. U.S. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/visa-types/cultural-exchange-visitors-exchange-visitor-program-j-visa

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)