Tin tức

Visa đa dạng – diversity visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa đa dạng – diversity visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa đa dạng

Chương trình Visa đa dạng (DV) là một chương trình của chính phủ Hoa Kỳ được thiết kế để tăng nhập cư từ các quốc gia có mức độ nhập cư thấp vào Hoa Kỳ. Chương trình được tạo ra như là một phần của Đạo luật Di trú năm 1990, và nó đã hoạt động từ năm 1995. Chương trình còn được gọi là xổ số thẻ xanh vì các ứng viên được chọn ngẫu nhiên từ một nhóm ứng viên thông qua hệ thống xổ số.

Chương trình DV dành cho các quốc gia của các quốc gia đã gửi ít hơn 50.000 người nhập cư đến Hoa Kỳ trong năm năm qua. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố một danh sách các quốc gia đủ điều kiện cho xổ số. Để áp dụng, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện nhất định, chẳng hạn như có giáo dục trung học hoặc tương đương, hoặc có hai năm kinh nghiệm làm việc trong vòng năm năm qua trong một nghề nghiệp cần ít nhất hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm để thực hiện.

Khi ứng viên đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, họ có thể đăng ký chương trình DV trực tuyến. Ứng viên sau đó được chọn ngẫu nhiên thông qua hệ thống xổ số do máy tính tạo ra. Quá trình lựa chọn dựa trên quốc gia xuất xứ của người nộp đơn. Sau khi quá trình lựa chọn hoàn tất, các ứng viên thành công sẽ nhận được thông báo với hướng dẫn về cách hoàn thành các bước tiếp theo của quy trình DV.

Các ứng viên thành công sau đó phải nộp đơn vào Dịch vụ Nhập cư và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS). Ứng dụng phải bao gồm các tài liệu chứng minh danh tính và đủ điều kiện của người nộp đơn cho chương trình, cũng như kiểm tra y tế và chứng chỉ cảnh sát hoàn thành. Sau khi ứng dụng được phê duyệt, người nộp đơn sẽ nhận được thị thực, cho phép họ vào Hoa Kỳ.

Khi người nộp đơn ở Hoa Kỳ, họ phải nộp đơn xin thẻ xanh. Thẻ xanh sẽ cho phép người nộp đơn ở lại Hoa Kỳ và cuối cùng nộp đơn xin quyền công dân Hoa Kỳ. Thẻ xanh có giá trị trong 10 năm và có thể được gia hạn nếu người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện.

Chương trình DV là một cách tuyệt vời cho những người từ các quốc gia có mức nhập cư thấp đến Hoa Kỳ để có được nơi cư trú thường trú tại Hoa Kỳ. Điều quan trọng cần lưu ý là chương trình DV rất cạnh tranh và số lượng thị thực được cấp mỗi năm bị hạn chế. Ngoài ra, quy trình ứng dụng có thể dài và phức tạp, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu và tuân thủ các hướng dẫn một cách cẩn thận.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-lottery-program.html

2. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-diversity-immigrant-visa-program

3. https://www.dvlottery.state.gov/

 

diversity visa

The Diversity Visa (DV) Program is a United States government program designed to increase immigration from countries with low levels of immigration to the United States. The program was created as part of the Immigration Act of 1990, and it has been operating since 1995. The program is also known as the “Green Card Lottery” because applicants are randomly chosen from a pool of applicants through a lottery system.

The DV program is open to nationals of countries that have sent fewer than 50,000 immigrants to the United States in the last five years. Each year, the U.S. Department of State publishes a list of countries that are eligible for the lottery. To apply, applicants must meet certain eligibility requirements, such as having a high school education or its equivalent, or having two years of work experience within the past five years in an occupation that requires at least two years of training or experience to perform.

Once applicants meet the eligibility requirements, they can register for the DV program online. Applicants are then randomly selected through a computer-generated lottery system. The selection process is based on the applicant’s country of origin. After the selection process is complete, successful applicants will receive a notification with instructions on how to complete the next steps of the DV process.

Successful applicants must then submit an application to the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). The application must include documents that prove the applicant’s identity and eligibility for the program, as well as a completed medical examination and police certificate. Once the application is approved, the applicant will receive a visa, which will allow them to enter the United States.

Once the applicant is in the United States, they must apply for a green card. The green card will allow the applicant to remain in the United States and eventually apply for U.S. citizenship. The green card is valid for 10 years and can be renewed if the applicant meets the eligibility requirements.

The DV program is a great way for people from countries with low levels of immigration to the United States to gain legal permanent residence in the United States. It is important to note that the DV program is very competitive and the number of visas issued each year is limited. Additionally, the application process can be lengthy and complex, so it is important to understand the requirements and follow the instructions carefully.

Relevant government websites:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-lottery-program.html

2. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-diversity-immigrant-visa-program

3. https://www.dvlottery.state.gov/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)