Tin tức

Visa DV – dv visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa DV – dv visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa DV

Chương trình Visa đa dạng (DV), còn được gọi là xổ số thẻ xanh, là chương trình của chính phủ Hoa Kỳ, chiếm tới 50.000 thị thực nhập cư có sẵn mỗi năm cho những người từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp đến Hoa Kỳ. Chương trình được thành lập bởi Đạo luật Di trú năm 1990 và được dự định sẽ tăng sự đa dạng của dân số Hoa Kỳ bằng cách tạo cơ hội cho các cá nhân từ các quốc gia không được đại diện để trở thành thường trú nhân.

Chương trình DV dành cho bất kỳ ai đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, bao gồm là người gốc của một quốc gia đủ điều kiện, có trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc tối thiểu, và vượt qua kiểm tra y tế và kiểm tra lý lịch. Để nộp đơn xin thị thực đa dạng, các cá nhân phải nộp đơn đăng ký điện tử thông qua trang web xổ số Visa Đa dạng Đa dạng điện tử của Bộ Bang.

Sau khi ứng dụng được nộp, ứng viên sẽ nhận được số xác nhận, được sử dụng để kiểm tra trạng thái của họ trong xổ số. Ứng viên được chọn trong xổ số sau đó sẽ được mời để xin thị thực nhập cư. Quy trình nộp đơn xin thị thực đa dạng bao gồm một cuộc phỏng vấn với một nhân viên lãnh sự của Hoa Kỳ, bộ sưu tập các tài liệu tiểu sử và hỗ trợ, và giải phóng mặt bằng y tế và an ninh.

Chương trình DV là một cơ hội tuyệt vời cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp đến Hoa Kỳ để trở thành thường trú nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các ứng viên được chọn trong xổ số đều được cấp thị thực. Bộ Ngoại giao ước tính rằng chỉ có khoảng 50 phần trăm ứng viên được chọn trong xổ số sẽ được cấp thị thực.

Ngoài ra, chương trình DV có tính cạnh tranh cao và số lượng thị thực có sẵn mỗi năm bị hạn chế. Điều quan trọng cần lưu ý là Bộ Ngoại giao nhận được nhiều ứng dụng hơn số lượng thị thực có sẵn mỗi năm. Do đó, quá trình lựa chọn là ngẫu nhiên và trúng xổ số không đảm bảo rằng người nộp đơn sẽ được cấp thị thực.

Chương trình DV là một cơ hội tuyệt vời cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp đến Hoa Kỳ để trở thành thường trú nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đó là một quá trình cạnh tranh cao và số lượng thị thực có sẵn mỗi năm bị hạn chế. Người nộp đơn nên lưu ý rằng việc trúng xổ số không đảm bảo rằng họ sẽ được cấp thị thực và họ nên chuẩn bị để hoàn thành quy trình nộp đơn nếu họ được chọn trong xổ số.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/domestic-violence-visa.html

2. https://www.uscis.gov/green-card/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-domestic-violence

3. https://www.dhs.gov/victims-immigration-benefits/victims-violence-against-women-act-vawa

 

dv visa

The Diversity Visa (DV) Program, also known as the Green Card Lottery, is a United States government program that makes up to 50,000 immigrant visas available each year to people from countries with low rates of immigration to the United States. The program was established by the Immigration Act of 1990 and was intended to increase the diversity of the U.S. population by providing an opportunity for individuals from underrepresented countries to become permanent residents.

The DV Program is open to anyone who meets the eligibility requirements, which include being a native of an eligible country, having a minimum level of education or work experience, and passing a medical examination and background check. To apply for a diversity visa, individuals must submit an electronic application through the Department of State’s Electronic Diversity Visa Lottery website.

Once the application is submitted, applicants will receive a confirmation number, which is used to check their status in the lottery. Applicants who are selected in the lottery will then be invited to apply for an immigrant visa. The application process for a diversity visa includes an interview with a U.S. consular officer, collection of biographical and supporting documents, and medical and security clearances.

The DV Program is an excellent opportunity for individuals from countries with low rates of immigration to the United States to become permanent residents. However, it is important to note that not all applicants who are selected in the lottery are granted visas. The State Department estimates that only about 50 percent of applicants who are selected in the lottery will be granted visas.

In addition, the DV Program is highly competitive and the number of visas available each year is limited. It is important to note that the State Department receives many more applications than the number of visas available each year. As a result, the selection process is random and winning the lottery does not guarantee that an applicant will be granted a visa.

The DV Program is an excellent opportunity for individuals from countries with low rates of immigration to the United States to become permanent residents. However, it is important to note that it is a highly competitive process and the number of visas available each year is limited. Applicants should be aware that winning the lottery does not guarantee that they will be granted a visa and they should be prepared to complete the application process if they are selected in the lottery.

Relevant government websites:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/domestic-violence-visa.html

2. https://www.uscis.gov/green-card/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-domestic-violence

3. https://www.dhs.gov/victims-immigration-benefits/victims-violence-against-women-act-vawa

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)