Tin tức

Visa học sinh cấp 4 – tier 4 student visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa học sinh cấp 4 – tier 4 student visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa học sinh cấp 4

Visa học sinh cấp 4 là một loại thị thực cho phép công dân nước ngoài đến Vương quốc Anh để học tại một tổ chức giáo dục được phê duyệt. Visa có giá trị trong suốt thời gian học tập, tối đa năm năm. Visa học sinh cấp 4 là một hệ thống dựa trên điểm, có nghĩa là người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định để đủ điều kiện nhận thị thực.

Để đủ điều kiện nhận thị thực sinh viên cấp 4, một cá nhân phải:

• ít nhất 16 tuổi

• Có hộ chiếu hợp lệ

• Có một đề nghị vô điều kiện về một địa điểm trong một khóa học tại một tổ chức giáo dục được phê duyệt

• Có đủ tiền để trả cho phí khóa học và chi phí sinh hoạt ở Anh

• Đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh

• Đáp ứng các yêu cầu bảo trì (quỹ)

• Có chứng chỉ xét nghiệm bệnh lao hợp lệ (TB)

Để nộp đơn xin thị thực sinh viên cấp 4, trước tiên một cá nhân phải có được xác nhận chấp nhận cho các nghiên cứu (CAS) từ tổ chức giáo dục mà họ sẽ tham dự. CAS là một số tham chiếu duy nhất xác nhận rằng tổ chức được chấp thuận cho các sinh viên quốc tế tài trợ.

Khi CAS đã được lấy, cá nhân phải nộp đơn đăng ký trực tuyến cho Visa học sinh cấp 4. Là một phần của ứng dụng, cá nhân phải cung cấp bằng chứng về những điều sau đây:

• Hộ chiếu

• Xác nhận chấp nhận cho các nghiên cứu (CAS)

• Bằng chứng về đủ tiền để trang trải phí khóa học và chi phí sinh hoạt

• Bằng chứng về khả năng tiếng Anh

• Chứng chỉ xét nghiệm bệnh lao hợp lệ (TB)

Khi ứng dụng đã được nộp, cá nhân phải tham dự một trung tâm ứng dụng visa để cung cấp thông tin sinh trắc học (dấu vân tay và ảnh). Cá nhân cũng phải trả phí nộp đơn Visa.

Nếu ứng dụng thành công, cá nhân sẽ được cấp visa sinh viên cấp 4. Visa sẽ có giá trị trong suốt thời gian học tập, tối đa năm năm.

Visa học sinh cấp 4 cho phép cá nhân:

• Nghiên cứu tại một tổ chức giáo dục được phê duyệt

• Làm việc bán thời gian (tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian và toàn thời gian trong các ngày lễ)

• Đưa các thành viên gia đình đến Vương quốc Anh (người phụ thuộc)

• gia hạn thị thực

• Chuyển sang danh mục Visa khác

Visa học sinh cấp 4 không cho phép cá nhân:

• Làm việc toàn thời gian

• Truy cập các quỹ công cộng

• Đưa các thành viên gia đình đến Vương quốc Anh (ngoài người phụ thuộc)

• Thực hiện các hoạt động kinh doanh

• Tự làm chủ

Các cá nhân trên thị thực sinh viên cấp 4 phải tuân thủ các điều kiện của thị thực, nếu không visa của họ có thể bị thu hồi hoặc họ có thể bị xóa khỏi Vương quốc Anh.

Điều quan trọng cần lưu ý là những người có visa sinh viên cấp 4 phải chịu sự kiểm soát nhập cư và phải đăng ký với cảnh sát nếu được yêu cầu.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/overview

 

tier 4 student visa

A Tier 4 student visa is a type of visa that allows foreign nationals to come to the UK to study at an approved educational institution. The visa is valid for the duration of the course of study, up to a maximum of five years. The Tier 4 student visa is a points-based system, which means that applicants must meet certain requirements in order to be eligible for the visa.

In order to be eligible for a Tier 4 student visa, an individual must:

• Be at least 16 years of age

• Have a valid passport

• Have an unconditional offer of a place on a course at an approved educational institution

• Have enough money to pay for course fees and living costs in the UK

• Meet the English language requirements

• Meet the maintenance (funds) requirements

• Have a valid tuberculosis (TB) test certificate

In order to apply for a Tier 4 student visa, an individual must first obtain a Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) from the educational institution they will be attending. The CAS is a unique reference number which confirms that the institution is approved to sponsor international students.

Once the CAS has been obtained, the individual must submit an online application for the Tier 4 student visa. As part of the application, the individual must provide evidence of the following:

• Passport

• Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)

• Evidence of sufficient funds to cover course fees and living costs

• Evidence of English language ability

• Valid tuberculosis (TB) test certificate

Once the application has been submitted, the individual must attend a visa application centre to provide biometric information (fingerprints and a photograph). The individual must also pay the visa application fee.

If the application is successful, the individual will be issued with a Tier 4 student visa. The visa will be valid for the duration of the course of study, up to a maximum of five years.

The Tier 4 student visa allows the individual to:

• Study at an approved educational institution

• Work part-time (up to a maximum of 20 hours per week during term time and full-time during holidays)

• Bring family members to the UK (dependants)

• Extend the visa

• Switch to another visa category

The Tier 4 student visa does not allow the individual to:

• Work full-time

• Access public funds

• Bring family members to the UK (other than dependants)

• Carry out business activities

• Take up self-employment

Individuals on a Tier 4 student visa must adhere to the conditions of the visa, otherwise their visa may be revoked or they may be removed from the UK.

It is important to note that Tier 4 student visa holders are subject to immigration control and must register with the police if requested.

Relevant government websites:

https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/overview

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)