Tin tức

Visa K3 – k3 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa K3 – k3 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa K3

Visa K-3 là thị thực không di dân dành cho người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ. Nó cho phép người phối ngẫu vào Hoa Kỳ và cuối cùng có được thẻ xanh.

Để đủ điều kiện nhận thị thực K-3, người phối ngẫu nước ngoài phải kết hôn hợp pháp với một công dân Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ phải nộp đơn thỉnh cầu cho người thân ngoài hành tinh (Mẫu I-130) với Dịch vụ Nhập cư và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS). Sau khi USCIS phê duyệt bản kiến ​​nghị, nó được chuyển đến Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) để xử lý.

NVC sau đó sẽ gửi một gói đến người phối ngẫu nước ngoài. Gói này sẽ bao gồm một mẫu đơn xin thị thực (Mẫu DS-156), mẫu kiểm tra y tế và danh sách các tài liệu cần thiết cho đơn xin thị thực. Những tài liệu này bao gồm bằng chứng về cuộc hôn nhân như giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh và hình ảnh. Người phối ngẫu nước ngoài cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng về việc nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ, chẳng hạn như hộ chiếu hợp lệ.

Khi người phối ngẫu nước ngoài đã thu thập tất cả các tài liệu cần thiết, họ phải nộp chúng cho lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của Hoa Kỳ ở nước họ. Người phối ngẫu nước ngoài sẽ được phỏng vấn bởi một sĩ quan lãnh sự, người sẽ xác định đủ điều kiện của họ đối với thị thực K-3. Nếu người phối ngẫu nước ngoài được chấp thuận, họ sẽ được cấp thị thực K-3 cho phép họ vào Hoa Kỳ.

Khi ở Hoa Kỳ, người phối ngẫu nước ngoài có thể nộp đơn xin thẻ xanh. Họ sẽ cần nộp một điều chỉnh biểu mẫu trạng thái (Mẫu I-485) với USCIS. Cùng với hình thức, người phối ngẫu nước ngoài sẽ cần cung cấp bằng chứng về cuộc hôn nhân, bằng chứng về việc nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ và kiểm tra y tế. Sau khi nộp mẫu đơn, người phối ngẫu nước ngoài sẽ được lên kế hoạch cho một cuộc phỏng vấn với USCIS. Tại cuộc phỏng vấn, USCIS sẽ xác định xem người phối ngẫu nước ngoài có đủ điều kiện nhận thẻ xanh hay không.

Thị thực K-3 là một cách tuyệt vời để vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ vào Hoa Kỳ và cuối cùng có được một thẻ xanh. Điều quan trọng cần lưu ý là thị thực K-3 chỉ có giá trị trong hai năm và phải được gia hạn sau thời gian đó. Ngoài ra, người phối ngẫu nước ngoài phải nộp đơn xin thẻ xanh trong khoảng thời gian hai năm hoặc họ sẽ được yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: K-3 Nonimmigrant Visas: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/k-3-nonimmigrant-visa.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: K-3 and K-4 Nonimmigrant Visas: https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/k-3-and-k-4-nonimmigrant-visas

3. U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom: K-3 and K-4 Visas: https://uk.usembassy.gov/visas/family-visas/k-3-and-k-4-visas/

 

k3 visa

The K-3 visa is a nonimmigrant visa available to the spouse of a United States citizen. It allows the spouse to enter the United States and eventually obtain a green card.

In order to qualify for a K-3 visa, the foreign spouse must be legally married to a United States citizen. The U.S. citizen must file a Petition for Alien Relative (Form I-130) with the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Once the USCIS approves the petition, it is forwarded to the National Visa Center (NVC) for processing.

The NVC will then send a packet to the foreign spouse. This packet will include a visa application form (Form DS-156), a medical examination form, and a list of documents required for the visa application. These documents include evidence of the marriage such as marriage certificates, birth certificates, and photographs. The foreign spouse will also need to provide proof of legal entry into the United States, such as a valid passport.

Once the foreign spouse has gathered all the required documents, they must submit them to the U.S. consulate or embassy in their home country. The foreign spouse will be interviewed by a consular officer who will determine their eligibility for the K-3 visa. If the foreign spouse is approved, they will be issued a K-3 visa which will allow them to enter the United States.

Once in the United States, the foreign spouse can apply for a green card. They will need to file an Adjustment of Status form (Form I-485) with the USCIS. Along with the form, the foreign spouse will need to provide evidence of the marriage, proof of legal entry into the United States, and a medical examination. After filing the form, the foreign spouse will be scheduled for an interview with the USCIS. At the interview, the USCIS will determine if the foreign spouse is eligible for a green card.

The K-3 visa is a great way for spouses of United States citizens to enter the United States and eventually obtain a green card. It is important to note that the K-3 visa is only valid for two years and must be renewed after that time. In addition, the foreign spouse must apply for a green card within the two year period or they will be required to leave the United States.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: K-3 Nonimmigrant Visas: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/k-3-nonimmigrant-visa.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: K-3 and K-4 Nonimmigrant Visas: https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/k-3-and-k-4-nonimmigrant-visas

3. U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom: K-3 and K-4 Visas: https://uk.usembassy.gov/visas/family-visas/k-3-and-k-4-visas/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)