Tin tức

Visa L1 vào thẻ xanh – l1 visa to green card ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa L1 vào thẻ xanh – l1 visa to green card ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa L1 vào thẻ xanh

Visa L1 là thị thực không di dân do chính phủ Hoa Kỳ cấp cho phép công dân nước ngoài làm việc tại Hoa Kỳ cho một tổ chức đủ điều kiện. Đó là một thị thực tạm thời và nhân viên phải vẫn làm việc với tổ chức tài trợ trong suốt thời gian của Visa.

Visa L1 là một lựa chọn tuyệt vời cho những người nước ngoài muốn làm việc tại Hoa Kỳ, nhưng nó không phải là một con đường đến nơi cư trú vĩnh viễn. Để có được nơi cư trú vĩnh viễn, hoặc thẻ xanh, người giữ Visa L1 phải nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái thông qua Dịch vụ Nhập cư và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

Để đủ điều kiện để điều chỉnh trạng thái từ thị thực L1 sang thẻ xanh, người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Người nộp đơn phải:

1. đã có mặt về thể chất ở Hoa Kỳ ít nhất một năm trên Visa L1

2. đã được tuyển dụng bởi một tổ chức đủ điều kiện trong thời gian Visa L1

3. đã duy trì cùng một công việc và nhà tuyển dụng trong ít nhất một năm

4. Có một bản kiến ​​nghị I-140 được phê duyệt từ nhà tuyển dụng

5. Có chứng nhận lao động được phê duyệt từ Bộ Lao động

6. Có ứng dụng I-485 được phê duyệt từ USCIS

Khi người nộp đơn đã đáp ứng tất cả các tiêu chí trên, họ có thể nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái từ thị thực L1 sang thẻ xanh. Người nộp đơn phải nộp Mẫu I-485, đơn đăng ký nơi cư trú thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng, cùng với tài liệu hỗ trợ như bằng chứng việc làm, bằng chứng nhận dạng và bằng chứng hỗ trợ tài chính.

Khi ứng dụng I-485 đã được gửi, người nộp đơn sẽ nhận được thông báo từ USCIS xác nhận việc nhận ứng dụng. Thông báo này cũng sẽ cung cấp cho người nộp đơn ngày và thời gian của cuộc phỏng vấn, đây là một bước bắt buộc trong quy trình.

Tại cuộc phỏng vấn, người nộp đơn sẽ được hỏi câu hỏi về ứng dụng của họ và tính đủ điều kiện của họ để điều chỉnh trạng thái. Người nộp đơn phải được chuẩn bị để cung cấp bằng chứng về trình độ của họ cho thẻ xanh, chẳng hạn như bằng chứng về việc làm và hỗ trợ tài chính.

Sau khi cuộc phỏng vấn hoàn tất, người nộp đơn sẽ nhận được thông báo từ USCIS xác nhận quyết định. Nếu quyết định là thuận lợi, người nộp đơn sẽ nhận được thẻ xanh trong thư. Nếu quyết định không thuận lợi, người nộp đơn có thể kháng cáo quyết định hoặc áp dụng lại để điều chỉnh trạng thái.

Việc điều chỉnh quy trình trạng thái từ thị thực L1 sang thẻ xanh có thể là một quá trình dài và phức tạp, nhưng có thể. Điều quan trọng là phải được thông tin và chuẩn bị trước khi bắt đầu quá trình, và tham khảo ý kiến ​​một luật sư nhập cư có kinh nghiệm nếu cần thiết.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-a-family-member/l-1-nonimmigrant-visa-holders-green-card

2. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/l-1-intracompany-transferee-visa.html

3. U.S. Department of Labor: https://www.dol.gov/general/topic/immigration/l1visa

 

l1 visa to green card

The L1 visa is a non-immigrant visa issued by the United States government that allows foreign nationals to work in the United States for a qualifying organization. It is a temporary visa, and the employee must remain employed with the sponsoring organization for the duration of the visa.

The L1 visa is a great option for foreign nationals who wish to work in the United States, but it is not a path to permanent residence. In order to obtain permanent residence, or a green card, the L1 visa holder must apply for an adjustment of status through U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

In order to be eligible for an adjustment of status from an L1 visa to a green card, the applicant must meet certain criteria. The applicant must:

1. Have been physically present in the United States for at least one year on an L1 visa

2. Have been employed by a qualifying organization during the time of the L1 visa

3. Have maintained the same job and employer for at least one year

4. Have an approved I-140 petition from the employer

5. Have an approved labor certification from the Department of Labor

6. Have an approved I-485 application from USCIS

Once the applicant has met all of the above criteria, they can apply for an adjustment of status from an L1 visa to a green card. The applicant must submit Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status, along with supporting documentation such as proof of employment, proof of identity, and proof of financial support.

Once the I-485 application has been submitted, the applicant will receive a notice from USCIS confirming the receipt of the application. This notice will also provide the applicant with the date and time of the interview, which is a mandatory step in the process.

At the interview, the applicant will be asked questions about their application and their eligibility for an adjustment of status. The applicant must be prepared to provide evidence of their qualifications for a green card, such as proof of employment and financial support.

Once the interview is complete, the applicant will receive a notice from USCIS confirming the decision. If the decision is favorable, the applicant will receive a green card in the mail. If the decision is unfavorable, the applicant may appeal the decision or reapply for an adjustment of status.

The adjustment of status process from an L1 visa to a green card can be a long and complicated process, but it is possible. It is important to be well-informed and prepared before beginning the process, and to consult an experienced immigration attorney if necessary.

Relevant government websites:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-a-family-member/l-1-nonimmigrant-visa-holders-green-card

2. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/l-1-intracompany-transferee-visa.html

3. U.S. Department of Labor: https://www.dol.gov/general/topic/immigration/l1visa

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)