Tin tức

Visa theo mùa – seasonal visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa theo mùa – seasonal visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa theo mùa

Visa theo mùa là một loại thị thực cho phép người nước ngoài đến một quốc gia cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể để tham gia các hoạt động theo mùa như canh tác, du lịch, khách sạn, xây dựng hoặc các hoạt động ngắn hạn khác. Đó là một thị thực ngắn hạn, và nó có thể được cấp trong vài tháng, hoặc lên đến một năm trong một số trường hợp.

Visa theo mùa thường được sử dụng bởi những người lao động đến một quốc gia để làm việc trong một công việc cụ thể, chẳng hạn như một công nhân nông dân hoặc nhân viên khách sạn, trong suốt thời gian của mùa. Visa cũng có thể được sử dụng bởi khách du lịch hoặc sinh viên đang tìm cách ở lại trong một thời gian ngắn để trải nghiệm văn hóa và điểm tham quan của đất nước.

Một thị thực theo mùa thường được cấp trong thời gian 6 tháng hoặc ít hơn, nhưng có thể được gia hạn tùy thuộc vào nhu cầu của cá nhân. Điều quan trọng cần lưu ý là thị thực không phải là thị thực vĩnh viễn và cá nhân phải rời khỏi đất nước sau khi thị thực hết hạn.

Để đủ điều kiện nhận thị thực theo mùa, một cá nhân phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Các yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và loại thị thực được áp dụng. Nói chung, cá nhân phải có khả năng cho thấy rằng họ có mục đích hợp pháp cho chuyến thăm của họ và họ có thể tự hỗ trợ về mặt tài chính trong thời gian lưu trú.

Trong một số trường hợp, cá nhân có thể cần cung cấp bằng chứng về hợp đồng lao động hợp lệ hoặc lời mời làm việc từ một chủ lao động ở quốc gia họ đang tham gia. Ngoài ra, họ có thể cần cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế, hộ chiếu hợp lệ và các tài liệu khác chứng minh rằng họ đủ điều kiện để vào nước.

Khi một cá nhân được chấp thuận cho thị thực theo mùa, họ phải đảm bảo rằng họ tuân thủ các điều khoản và điều kiện của thị thực. Điều này bao gồm tuân theo tất cả các luật và quy định của đất nước họ đang đến thăm, cũng như bất kỳ hạn chế hoặc yêu cầu bổ sung nào do thị thực của họ áp đặt.

Điều quan trọng cần lưu ý là một thị thực theo mùa không cung cấp cho cá nhân quyền làm việc hoặc sống ở đất nước họ đang đến thăm. Cá nhân phải có được giấy phép làm việc hoặc hình thức ủy quyền khác từ chính phủ của đất nước để có thể làm việc hợp pháp.

Trong một số trường hợp, thị thực theo mùa có thể được gia hạn nếu cá nhân có thể chứng minh rằng họ có thể tự hỗ trợ về mặt tài chính và họ có mục đích hợp pháp để ở lại nước này. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng và cá nhân phải có khả năng cung cấp bằng chứng về khả năng hỗ trợ bản thân của họ.

Một thị thực theo mùa có thể là một cách tuyệt vời để các cá nhân trải nghiệm một quốc gia và văn hóa mới, nhưng điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu và hạn chế đi kèm với thị thực. Nó cũng quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các luật và quy định được tuân thủ trong suốt thời gian lưu trú.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/416-
2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/seasonal-agricultural-workers.html
3. https://www.gov.uk/guidance/seasonal-workers-scheme

 

seasonal visa

A seasonal visa is a type of visa that allows foreign nationals to come to a particular country for a specific period of time to take part in seasonal activities such as farming, tourism, hospitality, construction, or other short-term activities. It is a short-term visa, and it can be issued for several months, or up to a year in some cases.

The seasonal visa is typically used by workers who come to a country to work in a specific job, such as a farmworker or a hotel employee, for the duration of the season. The visa may also be used by tourists or students who are looking to stay for a short period of time to experience the country’s culture and attractions.

A seasonal visa is usually issued for a period of 6 months or less, but can be extended depending on the needs of the individual. It is important to note that the visa is not a permanent visa, and the individual must leave the country once the visa expires.

In order to be eligible for a seasonal visa, an individual must meet certain criteria. The requirements vary depending on the country and the type of visa being applied for. Generally, the individual must be able to show that they have a legitimate purpose for their visit and that they are able to support themselves financially during their stay.

In some cases, the individual may need to provide evidence of a valid employment contract or job offer from an employer in the country they are entering. Additionally, they may need to provide proof of health insurance, a valid passport, and other documents that demonstrate that they are eligible to enter the country.

Once an individual is approved for a seasonal visa, they must ensure that they comply with the terms and conditions of the visa. This includes following all laws and regulations of the country they are visiting, as well as any additional restrictions or requirements imposed by their visa.

It is important to note that a seasonal visa does not provide the individual with the right to work or live in the country they are visiting. The individual must obtain a work permit or other form of authorization from the country’s government in order to be able to work legally.

In some cases, a seasonal visa may be extended if the individual is able to demonstrate that they are able to support themselves financially and they have a legitimate purpose for staying in the country. However, this is not always the case, and the individual must be able to provide evidence of their ability to support themselves.

A seasonal visa can be a great way for individuals to experience a new country and culture, but it is important to understand the requirements and restrictions that come with the visa. It is also important to ensure that all laws and regulations are followed during the duration of the stay.

Relevant government websites:

1. https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/416-
2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/seasonal-agricultural-workers.html
3. https://www.gov.uk/guidance/seasonal-workers-scheme

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)