Tin tức

Khu vực schengen – schengen area ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Khu vực schengen – schengen area ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Khu vực schengen

Khu vực Schengen là một khu vực gồm 26 quốc gia châu Âu đã bãi bỏ biên giới nội bộ của họ và có các biện pháp kiểm soát biên giới bên ngoài chung. Nó được đặt theo tên của Thỏa thuận Schengen năm 1985, được ký kết tại làng Luxembourg nhỏ của Schengen. Khu vực Schengen được thành lập vào năm 1995 và kể từ đó đã bao gồm 22 trong số 28 quốc gia thành viên EU, cũng như bốn quốc gia ngoài EU.

Khu vực Schengen hoạt động như một quốc gia duy nhất cho các mục đích du lịch quốc tế, cho phép công dân của họ đi du lịch tự do giữa các quốc gia thành viên mà không cần hộ chiếu hoặc thị thực. Đây là khu vực phong trào tự do lớn nhất thế giới và bao gồm hơn 400 triệu người.

Khu vực Schengen đã có tác động đáng kể đến nền kinh tế châu Âu, cho phép tăng cường thương mại và đầu tư, cũng như tăng du lịch. Nó cũng đã dẫn đến sự phát triển của một chính sách thị thực chung, giúp đơn giản hóa quá trình vào một quốc gia Schengen.

Thỏa thuận Schengen dựa trên bốn nguyên tắc chính:

1. Phong trào tự do của người dân: Công dân của các quốc gia Schengen được phép đi du lịch tự do giữa các quốc gia thành viên mà không có thị thực.

2. Việc bãi bỏ biên giới nội bộ: Biên giới nội bộ giữa các quốc gia Schengen bị bãi bỏ, cho phép di chuyển miễn phí hàng hóa và dịch vụ.

3. Kiểm soát biên giới bên ngoài chung: Các điều khiển biên giới bên ngoài chung được thiết lập để đảm bảo rằng những người vào khu vực Schengen được ghi lại đúng.

4. Chính sách thị thực chung: Chính sách thị thực chung được thiết lập để đơn giản hóa quá trình vào một quốc gia Schengen.

Khu vực Schengen cũng bao gồm một loạt các biện pháp khác được thiết kế để đảm bảo sự an toàn và an ninh của công dân. Chúng bao gồm Hệ thống thông tin Schengen (SIS), cơ sở dữ liệu thông tin về con người, hàng hóa và phương tiện được chia sẻ bởi tất cả các quốc gia Schengen; Bộ luật Schengen Biên giới, điều chỉnh sự di chuyển của mọi người trên khắp khu vực Schengen; và Thỏa thuận Schengen về việc bãi bỏ thị thực, cho phép công dân của một số quốc gia ngoài EU vào khu vực Schengen mà không có thị thực.

Khu vực Schengen đã là một câu chuyện thành công lớn kể từ khi thành lập, cho phép tăng cường thương mại và đầu tư, cũng như tăng du lịch. Nó cũng đã được ghi nhận là tạo điều kiện cho sự di chuyển miễn phí của con người, hàng hóa và dịch vụ ở châu Âu, giúp các doanh nghiệp dễ dàng vận hành qua biên giới dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, khu vực Schengen cũng đã bị chỉ trích vì thiếu các biện pháp an ninh và vì không kiểm soát nhập cư một cách hiệu quả. Trong những năm gần đây, khu vực Schengen đã phải chịu một số cuộc tấn công khủng bố, khiến một số quốc gia giới thiệu lại các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ để bảo vệ công dân của họ tốt hơn.

Bất chấp những thách thức này, khu vực Schengen vẫn là một câu chuyện thành công lớn, cho phép di chuyển tự do của con người, hàng hóa và dịch vụ ở châu Âu. Nó cũng là công cụ thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập kinh tế, cũng như trong việc tạo điều kiện cho du lịch tăng lên.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
2. https://www.gov.uk/european-economic-area/visiting-the-eea
3. https://www.schengenvisainfo.com/

 

schengen area

The Schengen Area is an area of 26 European countries that have abolished their internal borders and have common external border controls. It is named after the 1985 Schengen Agreement, which was signed in the small Luxembourg village of Schengen. The Schengen Area was established in 1995 and has since grown to include 22 of the 28 EU member states, as well as four non-EU countries.

The Schengen Area operates as a single country for international travel purposes, allowing its citizens to travel freely between member countries without the need for a passport or visa. It is the largest free movement area in the world and encompasses over 400 million people.

The Schengen Area has had a significant impact on the European economy, allowing for increased trade and investment, as well as increased tourism. It has also led to the development of a common visa policy, which simplifies the process of entering a Schengen country.

The Schengen Agreement is based on four key principles:

1. The free movement of people: Citizens of Schengen countries are allowed to travel freely between member states without a visa.

2. The abolishment of internal borders: Internal borders between Schengen countries are abolished, allowing for the free movement of goods and services.

3. Common external border controls: Common external border controls are established to ensure that those entering the Schengen Area are properly documented.

4. Common visa policy: A common visa policy is established to simplify the process of entering a Schengen country.

The Schengen Area also includes a wide range of other measures designed to ensure the safety and security of its citizens. These include the Schengen Information System (SIS), a database of information on people, goods, and vehicles that is shared by all Schengen countries; the Schengen Borders Code, which regulates the movement of people across the Schengen Area; and the Schengen Agreement on the Abolishment of Visas, which allows citizens of certain non-EU countries to enter the Schengen Area without a visa.

The Schengen Area has been a major success story since its inception, allowing for increased trade and investment, as well as increased tourism. It has also been credited with facilitating the free movement of people, goods, and services in Europe, making it easier for businesses to operate across borders.

However, the Schengen Area has also been criticized for its lack of security measures and for its failure to effectively control immigration. In recent years, the Schengen Area has been subject to a number of terrorist attacks, prompting some countries to reintroduce internal border controls in order to better protect their citizens.

Despite these challenges, the Schengen Area remains a major success story, allowing for the free movement of people, goods, and services in Europe. It has also been instrumental in promoting economic growth and integration, as well as in facilitating increased tourism.

Relevant government websites:

1. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
2. https://www.gov.uk/european-economic-area/visiting-the-eea
3. https://www.schengenvisainfo.com/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)