Tin tức

Visa 887 – 887 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa 887 – 887 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa 887

Visa phân lớp 887 là thị thực cư trú vĩnh viễn cho Úc. Nó được thiết kế cho các cá nhân đã có một thị thực tạm thời trong gia đình, dòng di cư do nhà nước hoặc nhà nước/lãnh thổ tài trợ và đã đáp ứng các yêu cầu cho thị thực đó.

Để đủ điều kiện nhận Visa phân lớp 887, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Bạn phải có một thị thực tạm thời trong gia đình, dòng di cư do nhà nước hoặc nhà nước/lãnh thổ tài trợ trong tối thiểu hai năm.

2. Bạn phải có mặt về thể chất ở Úc trong ít nhất hai năm trong thời gian thị thực tạm thời của bạn.

3. Bạn phải tuân thủ tất cả các điều kiện của Visa tạm thời của bạn.

4. Bạn phải vắng mặt ở Úc trong khoảng thời gian hơn ba tháng trong khoảng thời gian hai năm.

5. Bạn phải làm việc, nghiên cứu hoặc sống ở khu vực được chỉ định của Úc trong ít nhất một năm trong khoảng thời gian hai năm.

6. Bạn phải được tuyển dụng một cách hợp pháp ở Úc trong ít nhất một năm trong khoảng thời gian hai năm.

7. Bạn phải được cấp thị thực tạm thời của bạn trước 50 tuổi.

8. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định của Úc.

9. Bạn phải có các khoản nợ chưa thanh toán cho chính phủ Úc.

10. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhân vật của thị thực.

11. Bạn phải có bảo hiểm y tế trong suốt thời gian bạn ở Úc.

12. Bạn phải có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào trong suốt thời gian bạn ở Úc.

13. Bạn phải có hộ chiếu hợp lệ.

Nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí trên, bạn có thể đủ điều kiện nhận Visa lớp 887. Visa này sẽ cho phép bạn ở lại Úc vĩnh viễn và làm việc, học tập và đi du lịch tự do trong nước.

Quy trình nộp đơn cho Visa phân lớp 887 tương đối đơn giản. Bạn sẽ cần nộp một mẫu đơn và cung cấp tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như bằng chứng về danh tính của bạn, lịch sử nhập cư và tuân thủ các điều kiện của Visa tạm thời. Khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cấp thị thực cư trú vĩnh viễn.

Visa phân lớp 887 là một cách tuyệt vời để có được nơi cư trú vĩnh viễn ở Úc. Nó được thiết kế cho các cá nhân đã có một thị thực tạm thời trong gia đình, dòng di cư do nhà nước hoặc nhà nước/lãnh thổ tài trợ và đã đáp ứng các yêu cầu cho thị thực đó. Nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí, quá trình xin thị thực là tương đối đơn giản. Một khi bạn đã được cấp thị thực cư trú vĩnh viễn của bạn, bạn sẽ có thể sống, làm việc, học tập và đi du lịch tự do ở Úc.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Home Affairs – 887 Permanent Residence (Skilled-Regional) Visa (https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/permanent-residence-skilled-regional-887)

2. Department of Home Affairs – 887 Visa Summary (https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/887-/)

3. Department of Home Affairs – 887 Visa Requirements (https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/887/requirements/)

 

887 visa

The Subclass 887 visa is a permanent residence visa for Australia. It is designed for individuals who have already held a provisional visa in the family, skilled or state/territory sponsored migration stream and have met the requirements for that visa.

To be eligible for the Subclass 887 visa, you must meet the following criteria:

1. You must have held a provisional visa in the family, skilled or state/territory sponsored migration stream for a minimum of two years.

2. You must have been physically present in Australia for at least two years during the period of your provisional visa.

3. You must have complied with all of the conditions of your provisional visa.

4. You must have not been absent from Australia for a period of more than three months in total during the two-year period.

5. You must have worked, studied or lived in a designated regional area of Australia for at least one year during the two-year period.

6. You must have been lawfully employed in Australia for at least one year during the two-year period.

7. You must have been granted your provisional visa before the age of 50.

8. You must have complied with all the Australian laws and regulations.

9. You must have no outstanding debts to the Australian government.

10. You must meet the character requirements of the visa.

11. You must have health insurance for the duration of your stay in Australia.

12. You must have sufficient funds to support yourself and any dependents for the duration of your stay in Australia.

13. You must have a valid passport.

If you meet all the above criteria, you may be eligible for the Subclass 887 visa. This visa will allow you to remain in Australia permanently and work, study and travel freely within the country.

The application process for the Subclass 887 visa is relatively straightforward. You will need to submit an application form and provide supporting documentation, such as evidence of your identity, your immigration history and your compliance with the conditions of your provisional visa. Once your application is approved, you will be granted your permanent residence visa.

The Subclass 887 visa is a great way to gain permanent residence in Australia. It is designed for individuals who have already held a provisional visa in the family, skilled or state/territory sponsored migration stream and have met the requirements for that visa. If you meet all the criteria, the process of applying for the visa is relatively straightforward. Once you have been granted your permanent residence visa, you will be able to live, work, study and travel freely within Australia.

Relevant government websites:

1. Home Affairs – 887 Permanent Residence (Skilled-Regional) Visa (https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/permanent-residence-skilled-regional-887)

2. Department of Home Affairs – 887 Visa Summary (https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/887-/)

3. Department of Home Affairs – 887 Visa Requirements (https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/887/requirements/)

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)