Tin tức

SRRV – srrv ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về SRRV – srrv ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

SRRV

Bảo hiểm Hưu trí Xã hội và Người sống sót (SRRV) là một chương trình cung cấp an ninh tài chính và hỗ trợ cho các cá nhân đã nghỉ hưu, khuyết tật hoặc sống sót của những người lao động đã chết. Chương trình được quản lý bởi Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) và được tài trợ bởi Quỹ Ủy thác An sinh Xã hội.

Chương trình SRRV được tạo ra vào năm 1935 như là một phần của Đạo luật An sinh Xã hội. Mục tiêu của chương trình là cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cá nhân đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và không thể làm việc do tuổi tác, khuyết tật hoặc tử vong của một thành viên trong gia đình. Chương trình được chia thành hai phần: lợi ích hưu trí và lợi ích sống sót.

Lợi ích hưu trí có sẵn cho các cá nhân ít nhất 62 tuổi và đã trả tiền vào hệ thống an sinh xã hội trong tối thiểu 10 năm. Số tiền lợi ích phụ thuộc vào số năm mà cá nhân đã làm việc và số tiền họ đã kiếm được. Lợi ích cũng được điều chỉnh cho lạm phát.

Lợi ích của người sống sót có sẵn cho người phối ngẫu, con cái hoặc những người phụ thuộc khác của một công nhân đã chết đã trả tiền vào hệ thống an sinh xã hội. Lượng lợi ích phụ thuộc vào thu nhập của người lao động đã chết và thời gian họ làm việc.

Ngoài các lợi ích nghỉ hưu và sống sót, chương trình SRRV cũng cung cấp lợi ích khuyết tật cho những người không thể làm việc do khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần. Lượng lợi ích phụ thuộc vào độ tuổi cá nhân và số tiền họ đã kiếm được.

Chương trình SRRV được tài trợ bởi thuế biên chế, được khấu trừ từ tiền lương của người lao động và người sử dụng lao động. Tiền sau đó được gửi vào Quỹ Ủy thác An sinh Xã hội và được sử dụng để trả cho các lợi ích.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình SRRV, các cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện nhất định. Chúng bao gồm tuổi tác, lịch sử công việc và khuyết tật hoặc cái chết của một thành viên trong gia đình. Các cá nhân cũng phải đáp ứng các giới hạn thu nhập và tài nguyên của Cơ quan An sinh Xã hội.

Chương trình SRRV là một phần quan trọng của hệ thống an sinh xã hội và cung cấp an ninh và hỗ trợ tài chính cho các cá nhân đã nghỉ hưu, khuyết tật hoặc sống sót của những người lao động đã chết. Nó được tài trợ bởi thuế biên chế và được quản lý bởi Cơ quan An sinh Xã hội.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.immigration.gov.ph/faqs/special-resident-retiree-srrv-visa
2. https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/statements-speeches/15582-special-resident-retiree-srrv-visa-and-srp-program
3. https://www.pra.gov.ph/special-resident-retiree-srrv-visa/

 

srrv

The Social Security Retirement and Survivors Insurance (SRRV) is a program that provides financial security and assistance to individuals who are retired, disabled, or survivors of deceased workers. The program is administered by the Social Security Administration (SSA) and funded by the Social Security Trust Fund.

The SRRV program was created in 1935 as part of the Social Security Act. The goal of the program is to provide financial assistance to individuals who meet the eligibility requirements and are unable to work due to age, disability, or death of a family member. The program is divided into two parts: retirement benefits and survivor benefits.

Retirement benefits are available to individuals who are at least 62 years of age and have paid into the Social Security system for a minimum of 10 years. The amount of the benefit depends on the number of years the individual has worked and the amount of money they have earned. The benefit is also adjusted for inflation.

Survivor benefits are available to the spouse, children, or other dependents of a deceased worker who has paid into the Social Security system. The amount of the benefit depends on the deceased worker’s earnings and how long they worked.

In addition to the retirement and survivor benefits, the SRRV program also provides disability benefits to individuals who are unable to work due to a physical or mental disability. The amount of the benefit depends on the individual’s age and the amount of money they have earned.

The SRRV program is funded by payroll taxes, which are deducted from the paychecks of workers and employers. The money is then deposited into the Social Security Trust Fund and used to pay for the benefits.

To qualify for the SRRV program, individuals must meet certain eligibility requirements. These include age, work history, and disability or death of a family member. Individuals must also meet the Social Security Administration’s income and resource limits.

The SRRV program is an important part of the Social Security system and provides financial security and assistance to individuals who are retired, disabled, or survivors of deceased workers. It is funded by payroll taxes and administered by the Social Security Administration.

Relevant government websites:

1. https://www.immigration.gov.ph/faqs/special-resident-retiree-srrv-visa
2. https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/statements-speeches/15582-special-resident-retiree-srrv-visa-and-srp-program
3. https://www.pra.gov.ph/special-resident-retiree-srrv-visa/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)