Tin tức

Thẻ xanh EB2 – eb2 green card ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Thẻ xanh EB2 – eb2 green card ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Thẻ xanh EB2

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cung cấp nhiều lợi ích nhập cư cho những người đủ điều kiện nhập cư, bao gồm cả thẻ xanh. Một thẻ xanh, còn được gọi là thẻ thường trú, là một thẻ nhận dạng cho phép một cá nhân sống và làm việc tại Hoa Kỳ vĩnh viễn.

Để đủ điều kiện nhận thẻ xanh, một cá nhân phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Cách phổ biến nhất để có được thẻ xanh là thông qua một thành viên gia đình là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Các yêu cầu đủ điều kiện khác bao gồm việc làm, đầu tư, chương trình đặc biệt và lý do nhân đạo.

Để đăng ký thẻ xanh, một cá nhân phải hoàn thành và gửi mẫu I-485 hoặc đơn đăng ký để đăng ký nơi cư trú vĩnh viễn hoặc điều chỉnh trạng thái. Biểu mẫu này là ứng dụng chính thức cho một thẻ xanh và có thể được tìm thấy tại trang web Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Mẫu I-485 yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên của họ, ngày sinh, địa chỉ và thông tin liên hệ khác. Mẫu cũng yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin về tình trạng nhập cư hiện tại của họ, bao gồm cả việc họ hiện đang ở Hoa Kỳ và nếu vậy, khi họ vào.

Ngoài mẫu I-485, ứng viên cũng phải gửi các tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như bằng chứng về tính đủ điều kiện, bằng chứng về bản sắc và bằng chứng hỗ trợ tài chính. Ứng viên cũng phải trả phí nộp đơn và nộp hai bức ảnh kiểu hộ chiếu.

Sau khi ứng dụng được gửi, USCIS sẽ xem xét ứng dụng và các tài liệu hỗ trợ để xác định xem người nộp đơn có đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với thẻ xanh hay không. Nếu ứng dụng được chấp thuận, người nộp đơn sẽ nhận được thẻ xanh trong thư.

Thẻ xanh không phải là một đảm bảo về quyền công dân Hoa Kỳ, nhưng nó cung cấp cho cá nhân tình trạng cư trú vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là người giữ thẻ xanh được phép sống và làm việc tại Hoa Kỳ mà không sợ bị trục xuất.

Người nắm giữ thẻ xanh cũng đủ điều kiện để đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ sau năm năm cư trú liên tục ở Hoa Kỳ. Để nộp đơn xin quyền công dân Hoa Kỳ, ứng viên phải hoàn thành Mẫu N-400 hoặc đơn xin nhập tịch.

Thẻ xanh là một tài liệu quan trọng cho phép một cá nhân sống và làm việc tại Hoa Kỳ vĩnh viễn. Những người đủ điều kiện nhận thẻ xanh phải hoàn thành và gửi Mẫu I-485 cùng với các tài liệu hỗ trợ và trả phí nộp đơn. Sau khi được phê duyệt, cá nhân sẽ nhận được một thẻ xanh trong thư. Người nắm giữ thẻ xanh đủ điều kiện để đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ sau năm năm cư trú liên tục tại Hoa Kỳ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-based-immigration-second-preference-eb-2

2. https://www.dhs.gov/immigration-statistics/greencard/employment-based

3. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/employment-based-immigration/employment-based-immigration-second-preference-eb-2.html

 

eb2 green card

The United States of America offers a variety of immigration benefits to those who are eligible to immigrate, including the green card. A green card, also known as a Permanent Resident Card, is an identification card that allows an individual to live and work in the United States permanently.

In order to be eligible for a green card, an individual must meet certain criteria. The most common way to obtain a green card is through a family member who is a U.S. citizen or lawful permanent resident. Other eligibility requirements include employment, investment, special programs, and humanitarian reasons.

To apply for a green card, an individual must complete and submit Form I-485, or the Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. This form is the official application for a green card and can be found at the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) website.

The I-485 form requires applicants to provide personal information, including their name, date of birth, address, and other contact information. The form also requires applicants to provide information about their current immigration status, including whether they are currently in the United States, and if so, when they entered.

In addition to the I-485 form, applicants must also submit supporting documents, such as evidence of eligibility, proof of identity, and proof of financial support. Applicants must also pay a filing fee and submit two passport-style photographs.

Once the application is submitted, the USCIS will review the application and supporting documents to determine whether the applicant meets all the requirements for a green card. If the application is approved, the applicant will receive a green card in the mail.

A green card is not a guarantee of U.S. citizenship, but it does provide the individual with permanent residence status in the United States. This means that the holder of a green card is allowed to live and work in the United States without fear of deportation.

Holders of green cards are also eligible to apply for U.S. citizenship after five years of continuous residence in the United States. To apply for U.S. citizenship, applicants must complete Form N-400, or the Application for Naturalization.

A green card is an important document that allows an individual to live and work in the United States permanently. Those who are eligible for a green card must complete and submit Form I-485 along with supporting documents and pay the filing fee. Once approved, the individual will receive a green card in the mail. Holders of green cards are eligible to apply for U.S. citizenship after five years of continuous residence in the United States.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-based-immigration-second-preference-eb-2

2. https://www.dhs.gov/immigration-statistics/greencard/employment-based

3. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/employment-based-immigration/employment-based-immigration-second-preference-eb-2.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)