Tin tức

Giấy phép gia đình EEA – eea family permit ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Giấy phép gia đình EEA – eea family permit ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Giấy phép gia đình EEA

1. Giới thiệu

Giấy phép gia đình EEA là một tài liệu do Văn phòng Home của Vương quốc Anh cấp cho các thành viên gia đình của một công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ, những người không phải EU, EEA hoặc Thụy Sĩ. Nó cho phép họ đi du lịch đến Vương quốc Anh và ở lại đến sáu tháng.

2. Ai có thể xin giấy phép gia đình EEA?

Nếu bạn là thành viên gia đình của một công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ, bạn có thể đủ điều kiện để xin giấy phép gia đình EEA. Điều này bao gồm vợ hoặc chồng, đối tác dân sự, đối tác chưa lập gia đình, con cháu trực tiếp (trẻ em) dưới 21 tuổi và người thân trực tiếp phụ thuộc trong dòng tăng dần (cha mẹ, ông bà). Công dân EU phải thực thi quyền hiệp ước của họ ở Anh.

3. Yêu cầu đủ điều kiện

Để đủ điều kiện để xin giấy phép gia đình EEA, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

• Bạn phải là thành viên gia đình của một công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ đang thực hiện quyền hiệp ước của họ ở Anh;

• Bạn phải là một quốc gia không phải EU, EEA hoặc Thụy Sĩ;

• Bạn phải đi du lịch đến Vương quốc Anh cùng với, hoặc tham gia, công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ;

• Bạn phải có kế hoạch ở lại Vương quốc Anh chưa đầy sáu tháng.

4. Cách xin giấy phép gia đình EEA

Bạn có thể xin giấy phép gia đình EEA trực tuyến hoặc qua bưu điện. Bạn phải cung cấp các tài liệu sau khi đăng ký:

• Hộ chiếu hợp lệ hoặc tài liệu du lịch khác;

• Bằng chứng về mối quan hệ của bạn với công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ;

• Bằng chứng về công dân EU, EEA hoặc công dân Thụy Sĩ và quốc tịch ở Anh;

• Bằng chứng về việc làm, công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ, việc tự làm việc, học tập hoặc tự túc ở Anh;

• Bằng chứng cho thấy bạn đang đi du lịch đến Vương quốc Anh cùng với, hoặc tham gia, công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ;

• Bằng chứng cho thấy bạn có kế hoạch ở lại Vương quốc Anh chưa đầy sáu tháng.

5. Mất bao lâu để có được giấy phép gia đình EEA?

Thời gian xử lý cho đơn xin giấy phép gia đình EEA có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh của người nộp đơn. Nói chung, có thể mất tới sáu tuần để nhận được quyết định về ứng dụng của bạn.

6. Điều gì xảy ra sau khi bạn nhận được giấy phép gia đình EEA?

Một khi bạn đã nhận được giấy phép gia đình EEA, bạn có thể đến Vương quốc Anh và ở lại đến sáu tháng. Bạn được phép làm việc hoặc học tập ở Anh trong giai đoạn này. Sau sáu tháng, bạn có thể đăng ký thẻ cư trú hoặc thẻ cư trú vĩnh viễn, nếu bạn đáp ứng các tiêu chí liên quan.

7. Kết luận

Giấy phép gia đình EEA là một tài liệu do Văn phòng Home của Vương quốc Anh cấp cho các thành viên gia đình của một công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ, những người không phải EU, EEA hoặc Thụy Sĩ. Nó cho phép họ đi du lịch đến Vương quốc Anh và ở lại đến sáu tháng. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, bạn có thể xin giấy phép gia đình EEA trực tuyến hoặc qua bưu điện. Một khi bạn đã nhận được giấy phép gia đình EEA, bạn có thể đến Vương quốc Anh và ở lại đến sáu tháng. Sau sáu tháng, bạn có thể đăng ký thẻ cư trú hoặc thẻ cư trú vĩnh viễn, nếu bạn đáp ứng các tiêu chí liên quan.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.gov.uk/family-permit/eea-family-permit
2. https://www.gov.uk/family-permit/who-can-apply
3. https://www.gov.uk/family-permit/applying-for-an-eea-family-permit

 

eea family permit

1. Introduction

The EEA Family Permit is a document issued by the Home Office of the United Kingdom to the family members of an EU, EEA or Swiss citizen, who are non-EU, EEA or Swiss nationals. It allows them to travel to the UK and stay for up to six months.

2. Who Can Apply for an EEA Family Permit?

If you are a family member of an EU, EEA or Swiss citizen, you may be eligible to apply for an EEA Family Permit. This includes spouses, civil partners, unmarried partners, direct descendants (children) aged under 21, and dependent direct relatives in the ascending line (parents, grandparents). The EU citizen must be exercising their Treaty rights in the UK.

3. Eligibility Requirements

In order to be eligible to apply for an EEA Family Permit, you must meet the following requirements:

• You must be a family member of an EU, EEA or Swiss citizen who is exercising their Treaty rights in the UK;

• You must be a non-EU, EEA or Swiss national;

• You must be travelling to the UK together with, or to join, the EU, EEA or Swiss citizen;

• You must plan to stay in the UK for less than six months.

4. How to Apply for an EEA Family Permit

You can apply for an EEA Family Permit online or by post. You must provide the following documents when applying:

• A valid passport or other travel document;

• Evidence of your relationship to the EU, EEA or Swiss citizen;

• Evidence of the EU, EEA or Swiss citizen’s nationality and residence in the UK;

• Evidence of the EU, EEA or Swiss citizen’s employment, self-employment, study or self-sufficiency in the UK;

• Evidence that you are travelling to the UK together with, or to join, the EU, EEA or Swiss citizen;

• Evidence that you plan to stay in the UK for less than six months.

5. How Long Does it Take to Get an EEA Family Permit?

The processing time for an EEA Family Permit application can vary depending on the circumstances of the applicant. In general, it can take up to six weeks to receive a decision on your application.

6. What Happens After You Receive an EEA Family Permit?

Once you have received your EEA Family Permit, you can travel to the UK and stay for up to six months. You are allowed to work or study in the UK during this period. After six months, you may be able to apply for a Residence Card or a Permanent Residence Card, if you meet the relevant criteria.

7. Conclusion

The EEA Family Permit is a document issued by the Home Office of the United Kingdom to the family members of an EU, EEA or Swiss citizen, who are non-EU, EEA or Swiss nationals. It allows them to travel to the UK and stay for up to six months. If you meet the eligibility requirements, you can apply for an EEA Family Permit online or by post. Once you have received your EEA Family Permit, you can travel to the UK and stay for up to six months. After six months, you may be able to apply for a Residence Card or a Permanent Residence Card, if you meet the relevant criteria.

Relevant government websites:

1. https://www.gov.uk/family-permit/eea-family-permit
2. https://www.gov.uk/family-permit/who-can-apply
3. https://www.gov.uk/family-permit/applying-for-an-eea-family-permit

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)