Tin tức

Visa 489 – 489 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa 489 – 489 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa 489

Visa lớp 189 là thị thực cư trú vĩnh viễn cho những người lao động lành nghề muốn làm việc và sống ở Úc. Đây là một trong những loại thị thực phổ biến nhất vì nó cung cấp một con đường trực tiếp đến thường trú của Úc.

Visa lớp 189 được giới thiệu vào năm 2012, thay thế thị thực Subclass 175. Đó là một thị thực dựa trên điểm, có nghĩa là ứng viên phải có một số điểm nhất định để đủ điều kiện. Điểm được phân bổ cho tuổi, khả năng tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc và trình độ.

Để đủ điều kiện nhận Visa lớp 189, người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

• từ 18 đến 49 tuổi

• Có tối thiểu khả năng tiếng Anh có thẩm quyền

• Có một đánh giá kỹ năng tích cực trong một nghề nghiệp trong danh sách nghề nghiệp lành nghề

• Lấy tối thiểu 60 điểm trong bài kiểm tra điểm

• Có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

• Có hộ chiếu hợp lệ

Visa lớp 189 cho phép người nộp đơn sống, làm việc và học tập tại Úc vô thời hạn. Ứng viên thành công cũng có thể nộp đơn xin quốc tịch Úc sau bốn năm cư trú.

Visa lớp 189 là một lựa chọn tuyệt vời cho những người lao động lành nghề muốn chuyển đến Úc. Đó là một cách nhanh chóng và hiệu quả để có được nơi cư trú thường trú, và người giữ thị thực có thể tận hưởng tất cả những lợi ích của việc sống và làm việc ở Úc.

Quá trình xin thị thực khá đơn giản. Ứng viên trước tiên phải có một biểu hiện quan tâm (EOI) với Bộ Nội vụ. Điều này liên quan đến việc cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn, khả năng tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc. Khi EOI đã được nộp, ứng viên sẽ được mời để xin Visa lớp 189 nếu họ đáp ứng các tiêu chí và có đủ điểm.

Khi ứng dụng đã được nộp, ứng viên sẽ cần cung cấp các tài liệu hỗ trợ như kiểm tra cảnh sát và đánh giá sức khỏe. Bộ Nội vụ sau đó sẽ đánh giá đơn đăng ký và đưa ra quyết định. Thời gian xử lý có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng ứng dụng nhận được.

Visa lớp 189 là một cách tuyệt vời để các công nhân lành nghề sống và làm việc tại Úc. Đó là một tùy chọn thị thực phổ biến và cung cấp một con đường trực tiếp đến thường trú. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí, đó có thể là cách hoàn hảo để bắt đầu một cuộc sống mới ở Úc.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Department of Home Affairs – https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skilled-shortage-489

2. Australian Government – https://www.australia.gov.au/information-and-services/immigration-and-visas/temporary-visas/skilled-regional-provisional-489-visa

3. Australian Government Department of Education, Skills and Employment – https://www.employment.gov.au/skilled-regional-provisional-visa-subclass-489

 

489 visa

The Subclass 189 visa is a permanent residence visa for skilled workers who want to work and live in Australia. It is one of the most popular visa categories as it provides a direct path to Australian permanent residency.

The Subclass 189 visa was introduced in 2012, replacing the Subclass 175 visa. It is a points-based visa, meaning applicants must have a certain number of points to be eligible. Points are allocated for age, English language ability, work experience and qualifications.

In order to be eligible for the Subclass 189 visa, applicants must meet the following criteria:

• Be between 18 and 49 years of age

• Have a minimum of competent English language ability

• Have a positive skills assessment in an occupation on the Skilled Occupation List

• Obtain a minimum of 60 points on the points test

• Have at least three years of relevant work experience

• Have a valid passport

The Subclass 189 visa allows applicants to live, work and study in Australia indefinitely. Successful applicants can also apply for Australian citizenship after four years of residence.

The Subclass 189 visa is a great option for skilled workers who want to move to Australia. It is a quick and efficient way to obtain permanent residency, and the visa holder can enjoy all the benefits of living and working in Australia.

The visa application process is fairly straightforward. Applicants must first lodge an Expression of Interest (EOI) with the Department of Home Affairs. This involves providing evidence of your identity, English language ability and work experience. Once the EOI has been submitted, applicants will be invited to apply for the Subclass 189 visa if they meet the criteria and have sufficient points.

Once the application has been lodged, applicants will need to provide supporting documents such as police checks and health assessments. The Department of Home Affairs will then assess the application and make a decision. Processing times can vary depending on the number of applications received.

The Subclass 189 visa is a great way for skilled workers to live and work in Australia. It is a popular visa option and provides a direct path to permanent residency. If you meet the criteria, it could be the perfect way to start a new life in Australia.

Relevant government websites:

1. Department of Home Affairs – https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skilled-shortage-489

2. Australian Government – https://www.australia.gov.au/information-and-services/immigration-and-visas/temporary-visas/skilled-regional-provisional-489-visa

3. Australian Government Department of Education, Skills and Employment – https://www.employment.gov.au/skilled-regional-provisional-visa-subclass-489

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)