Tin tức

Visa 801 – 801 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa 801 – 801 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa 801

Visa đối tác phân lớp 801 (tạm thời) là thị thực cho phép đối tác của một công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện sống ở Úc trong hai năm. Visa này sau đó có thể được sử dụng để xin thị thực vĩnh viễn.

Để đủ điều kiện nhận thị thực phân lớp 801, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Bạn phải là đối tác của một công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

2. Bạn phải ở trong một mối quan hệ chân chính và liên tục với đối tác của bạn.

3. Bạn phải được tài trợ bởi đối tác của bạn.

4. Bạn phải có thể đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân vật.

5. Bạn phải sống cùng nhau hoặc, nếu không, bất kỳ sự tách biệt nào chỉ phải là tạm thời.

6. Bạn phải có mối quan hệ với đối tác của mình ít nhất 12 tháng trước khi xin thị thực.

7. Bạn phải có một ý định thực sự để sống với đối tác của bạn vĩnh viễn ở Úc.

Visa phân lớp 801 là thị thực tạm thời hai năm. Trong thời gian này, bạn được phép sống, làm việc và học tập tại Úc. Bạn cũng được phép đi vào và ra khỏi Úc bao nhiêu lần tùy thích trong thời gian hai năm.

Khi bạn đã ở Úc được hai năm, sau đó bạn có thể xin visa vĩnh viễn, chẳng hạn như thị thực đối tác thường trực 801 lớp 801. Để đủ điều kiện nhận Visa đối tác thường trú 801 lớp con, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Bạn phải giữ thị thực phân lớp 801.

2. Bạn phải có một mối quan hệ chân chính và liên tục với đối tác của bạn trong hai năm qua.

3. Bạn phải sống cùng nhau hoặc, nếu không, bất kỳ sự tách biệt nào chỉ phải là tạm thời.

4. Bạn phải có thể đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân vật.

5. Bạn phải được tài trợ bởi đối tác của bạn.

6. Bạn phải có một ý định thực sự để sống với đối tác của bạn vĩnh viễn ở Úc.

Một khi bạn đã được cấp một thị thực đối tác thường trực 801 lớp, bạn sẽ được phép sống, làm việc và học tập tại Úc vô thời hạn. Bạn cũng sẽ có thể đi du lịch tự do vào và ra khỏi Úc.

Nếu bạn đang xem xét việc nộp đơn xin thị thực đối tác phân lớp 801, điều quan trọng là tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp để đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu và ứng dụng của bạn thành công.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Australian Department of Home Affairs: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-801

2. Australian Embassy China: http://china.embassy.gov.au/bjng/visa_services.html

3. Australian Government: https://www.australia.gov.au/information-and-services/immigration-and-visas/permanent-migration/distinguished-talent-visa-subclass-801

 

801 visa

The Subclass 801 Partner (Provisional) visa is a visa that allows the partner of an Australian citizen, Australian permanent resident or eligible New Zealand citizen to live in Australia for two years. This visa can then be used to apply for a permanent visa.

To be eligible for a Subclass 801 visa, you must meet the following criteria:

1. You must be the partner of an Australian citizen, Australian permanent resident or eligible New Zealand citizen.

2. You must be in a genuine and ongoing relationship with your partner.

3. You must be sponsored by your partner.

4. You must be able to meet the health and character requirements.

5. You must be living together or, if not, any separation must be only temporary.

6. You must have been in a relationship with your partner for at least 12 months before applying for the visa.

7. You must have a genuine intention to live with your partner permanently in Australia.

The Subclass 801 visa is a two year temporary visa. During this time, you are allowed to live, work and study in Australia. You are also allowed to travel in and out of Australia as many times as you like during the two year period.

When you have been in Australia for two years, you can then apply for a permanent visa, such as a Subclass 801 Permanent Partner visa. To be eligible for a Subclass 801 Permanent Partner visa, you must meet the following criteria:

1. You must hold a Subclass 801 visa.

2. You must have been in a genuine and ongoing relationship with your partner for the past two years.

3. You must have lived together or, if not, any separation must be only temporary.

4. You must be able to meet the health and character requirements.

5. You must be sponsored by your partner.

6. You must have a genuine intention to live with your partner permanently in Australia.

Once you have been granted a Subclass 801 Permanent Partner visa, you will be allowed to live, work and study in Australia indefinitely. You will also be able to travel freely in and out of Australia.

If you are considering applying for a Subclass 801 Partner visa, it is important to seek professional advice to ensure that you meet all the requirements and that your application is successful.

Relevant government websites:

1. Australian Department of Home Affairs: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-801

2. Australian Embassy China: http://china.embassy.gov.au/bjng/visa_services.html

3. Australian Government: https://www.australia.gov.au/information-and-services/immigration-and-visas/permanent-migration/distinguished-talent-visa-subclass-801

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)