Tin tức

Visa K2 – k2 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa K2 – k2 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa K2

Visa K-2 là thị thực không di dân cho phép những đứa trẻ chưa kết hôn của người có thị thực hôn phu K-1 đi cùng với người giữ visa K-1 đến Hoa Kỳ. Visa K-2 cho phép trẻ em ở lại Hoa Kỳ trong khi người giữ thị thực K-1 hoàn thành quá trình kết hôn.

Để đủ điều kiện nhận thị thực K-2, đứa trẻ phải dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình. Ngoài ra, đứa trẻ phải là đứa con sinh học hoặc nhận nuôi của người giữ visa K-1. Con riêng không đủ điều kiện nhận thị thực K-2.

Để xin thị thực K-2, đứa trẻ phải có hộ chiếu hợp lệ và phải có Mẫu I-129F, kiến ​​nghị cho vị hôn phu ngoài hành tinh, đã thay mặt mình nộp đơn. Mẫu I-129F phải được nộp bởi người giữ thị thực K-1 và phải được kèm theo bằng chứng về mối quan hệ cha mẹ và con cái, chẳng hạn như giấy khai sinh hoặc giấy tờ nhận con nuôi. Đứa trẻ cũng phải nộp Mẫu DS-160, đơn xin thị thực không di dân trực tuyến và Mẫu I-134, bản khai hỗ trợ từ người giữ Visa K-1.

Người giữ thị thực K-2 có thể ở lại Hoa Kỳ trong khi người giữ thị thực K-1 hoàn thành quá trình kết hôn. Người giữ thị thực K-2 không được phép làm việc tại Hoa Kỳ, nhưng có thể đi học hoặc đại học. Khi người giữ Visa K-1 hoàn thành quá trình kết hôn, người giữ Visa K-2 có thể nộp đơn xin thẻ xanh và trở thành thường trú nhân.

Visa K-2 thường có giá trị trong 90 ngày. Tuy nhiên, người giữ thị thực K-2 có thể nộp đơn xin gia hạn ở lại nếu người giữ Visa K-1 chưa hoàn thành quá trình kết hôn trong vòng 90 ngày. Người giữ thị thực K-2 cũng có thể nộp đơn xin thay đổi trạng thái sang thị thực không di dân khác, chẳng hạn như thị thực sinh viên.

Người giữ thị thực K-2 phải tuân theo luật nhập cư giống như những người có thị thực không di dân khác. Điều này có nghĩa là người giữ thị thực K-2 phải duy trì thị thực hợp lệ, không được làm việc mà không có sự cho phép, không được phạm tội và phải rời khỏi Hoa Kỳ khi thị thực hết hạn.

Visa K-2 là một lựa chọn quan trọng cho các gia đình muốn chuyển đến Hoa Kỳ cùng nhau. Nó cho phép con cái của người giữ thị thực K-1 ở lại Hoa Kỳ trong khi quá trình kết hôn được hoàn thành. Người giữ thị thực K-2 cũng có thể nộp đơn xin thẻ xanh và trở thành thường trú nhân sau khi quá trình kết hôn được hoàn thành.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiance-k-1-nonimmigrant-visa
2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-k-visas-fianc-e-visa.html
3. https://www.dhs.gov/immigration-statistics/nonimmigrants/nonimmigrant-visa-issuances-summary

 

k2 visa

The K-2 visa is a nonimmigrant visa that allows the unmarried children of a K-1 fiancé visa holder to accompany the K-1 visa holder to the United States. The K-2 visa enables the children to remain in the United States while the K-1 visa holder completes the marriage process.

To qualify for a K-2 visa, the child must be under 21 years of age and unmarried. In addition, the child must be the biological or adopted child of the K-1 visa holder. Stepchildren are not eligible for the K-2 visa.

In order to apply for a K-2 visa, the child must have a valid passport and must have a Form I-129F, Petition for Alien Fiancé, filed on his/her behalf. The Form I-129F must be filed by the K-1 visa holder and must be accompanied by evidence of the parent-child relationship, such as a birth certificate or adoption papers. The child must also submit a Form DS-160, Online Nonimmigrant Visa Application, and a Form I-134, Affidavit of Support from the K-1 visa holder.

The K-2 visa holder may remain in the United States while the K-1 visa holder completes the marriage process. The K-2 visa holder is not authorized to work in the United States, but may attend school or college. Once the K-1 visa holder completes the marriage process, the K-2 visa holder may apply for a green card and become a permanent resident.

The K-2 visa is generally valid for 90 days. However, the K-2 visa holder may apply for an extension of stay if the K-1 visa holder has not completed the marriage process within 90 days. The K-2 visa holder may also apply for a change of status to another nonimmigrant visa, such as a student visa.

The K-2 visa holder is subject to the same immigration laws as other nonimmigrant visa holders. This means that the K-2 visa holder must maintain a valid visa, must not work without authorization, must not commit any crimes, and must leave the United States when the visa expires.

The K-2 visa is an important option for families who wish to relocate to the United States together. It enables the children of a K-1 visa holder to remain in the United States while the marriage process is completed. The K-2 visa holder may also apply for a green card and become a permanent resident once the marriage process is completed.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiance-k-1-nonimmigrant-visa
2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-k-visas-fianc-e-visa.html
3. https://www.dhs.gov/immigration-statistics/nonimmigrants/nonimmigrant-visa-issuances-summary

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)