Tin tức

Visa A1 – a1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa A1 – a1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa A1

Visa H-1B là một thị thực không di dân do Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp cho phép các nhà tuyển dụng tạm thời sử dụng lao động nước ngoài trong các ngành nghề đặc biệt. Visa H-1B là một phần của thị thực Visa H Visa, cũng bao gồm thị thực H-2A và H-2B. Visa H-1B là thị thực phổ biến nhất cho các công nhân nước ngoài lành nghề đến Hoa Kỳ.

Để đủ điều kiện nhận thị thực H-1B, công nhân nước ngoài phải có bằng cử nhân hoặc cao hơn trong một nghề nghiệp chuyên môn, như kỹ thuật, khoa học máy tính, tài chính, kế toán hoặc y học. Công nhân nước ngoài cũng phải có lời mời làm việc từ một người sử dụng lao động Hoa Kỳ đòi hỏi các kỹ năng và trình độ đặc biệt của người lao động nước ngoài. Người sử dụng lao động cũng phải có được đơn xin tình trạng lao động từ Bộ Lao động Hoa Kỳ để chứng minh rằng người sử dụng lao động sẽ trả cho người lao động nước ngoài ít nhất là mức lương phổ biến cho công việc.

Visa H-1B ban đầu có giá trị trong ba năm và có thể được gia hạn trong ba năm nữa. Sau sáu năm, người lao động nước ngoài phải rời khỏi Hoa Kỳ hoặc xin thị thực khác, chẳng hạn như thị thực H-1B1 hoặc visa L-1.

Visa H-1B có hạn ngạch hàng năm là 65.000 thị thực. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ cho hạn ngạch này. Ví dụ, 20.000 kiến ​​nghị đầu tiên được đệ trình bởi các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ thay mặt cho những người lao động nước ngoài có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn được miễn hạn ngạch. Ngoài ra, công dân Singapore và Chile được miễn hạn ngạch.

Visa H-1B là một thị thực phổ biến cho các nhà tuyển dụng vì nó cho phép họ thuê người lao động nước ngoài có kỹ năng chuyên môn. Nó cũng phổ biến đối với người lao động nước ngoài vì nó cho phép họ làm việc tại Hoa Kỳ trong tối đa sáu năm. Tuy nhiên, thị thực H-1B gần đây đã trở nên khó khăn hơn để có được do sự giám sát tăng lên của USCIS và hạn ngạch hàng năm. Do đó, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài nên xem xét tất cả các lựa chọn của họ trước khi xin thị thực H-1B.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

A1 visa information is available on the U.S. Department of State website:
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/diplomat-and-international-organization-visas/a-1-diplomatic-visas.html

 

a1 visa

The H-1B visa is a non-immigrant visa issued by the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) that allows employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. The H-1B visa is part of the H visa family of visas, which also includes the H-2A and H-2B visas. The H-1B visa is the most popular visa for skilled foreign workers coming to the United States.

To qualify for an H-1B visa, the foreign worker must have a bachelor’s degree or higher in a specialty occupation, such as engineering, computer science, finance, accounting, or medicine. The foreign worker must also have a job offer from a U.S. employer that requires the special skills and qualifications of the foreign worker. The employer must also obtain a Labor Condition Application from the U.S. Department of Labor to demonstrate that the employer will pay the foreign worker at least the prevailing wage for the job.

The H-1B visa is initially valid for three years and can be extended for another three years. After six years, the foreign worker must either leave the United States or apply for a different visa, such as an H-1B1 visa or an L-1 visa.

The H-1B visa has a yearly quota of 65,000 visas. However, there are several exceptions to this quota. For example, the first 20,000 petitions filed by U.S. employers on behalf of foreign workers with a master’s degree or higher are exempt from the quota. Additionally, citizens of Singapore and Chile are exempt from the quota.

The H-1B visa is a popular visa for employers because it allows them to hire foreign workers with specialized skills. It is also popular among foreign workers because it allows them to work in the United States for up to six years. However, the H-1B visa has recently become more difficult to obtain due to the increased scrutiny by the USCIS and the yearly quota. Therefore, employers and foreign workers should consider all of their options before applying for an H-1B visa.

Relevant government websites:

A1 visa information is available on the U.S. Department of State website:
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/diplomat-and-international-organization-visas/a-1-diplomatic-visas.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)