Tin tức

Visa Schengen – visa schengen ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa Schengen – visa schengen ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa Schengen

Khu vực Schengen là một khu vực ở châu Âu bao gồm 26 quốc gia. Nó cho phép công dân của các quốc gia đó đi du lịch tự do trong khu vực mà không cần visa. Khu vực Schengen được thành lập vào năm 1985, nhưng đến năm 1995, nó đã được thực hiện đầy đủ. Khu vực này được tạo thành từ 22 quốc gia thành viên EU và 4 thành viên không phải EU. Khu vực Schengen là một trong những khu vực du lịch không có thị thực phổ biến và thành công nhất trên thế giới.

Khu vực Schengen là một cơ hội tuyệt vời cho những người muốn đi du lịch khắp châu Âu mà không phải lo lắng về thị thực. Có một số yêu cầu nhất định phải được đáp ứng để đủ điều kiện nhận thị thực Schengen. Đầu tiên, ứng viên phải có hộ chiếu hợp lệ với ít nhất sáu tháng có hiệu lực còn lại. Thứ hai, ứng viên phải có thị thực hợp lệ cho quốc gia họ đang đến thăm hoặc thị thực Schengen hợp lệ. Thứ ba, ứng viên phải có đủ tiền để trang trải thời gian dự định của họ trong khu vực Schengen. Cuối cùng, ứng viên phải có chính sách bảo hiểm du lịch hợp lệ bao gồm họ khi họ ở trong khu vực Schengen.

Ngoài các yêu cầu được đề cập ở trên, cũng có các điều kiện khác phải được đáp ứng để nhận thị thực Schengen. Ví dụ, ứng viên phải có khả năng chứng minh rằng họ có lý do hợp lệ để vào khu vực Schengen, như kinh doanh, du lịch hoặc nghiên cứu. Ứng viên cũng phải có thể chứng minh rằng họ có phương tiện tài chính để hỗ trợ bản thân trong thời gian lưu trú tại khu vực Schengen.

Ngoài các yêu cầu được đề cập ở trên, cũng có một số tài liệu nhất định phải được trình bày để nhận thị thực Schengen. Những tài liệu này bao gồm hộ chiếu hợp lệ, hai bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây, thị thực hợp lệ cho quốc gia bạn đang ghé thăm và chính sách bảo hiểm du lịch hợp lệ. Ứng viên cũng phải cung cấp bằng chứng về đủ tiền để trang trải thời gian lưu trú của họ trong khu vực Schengen.

Khu vực Schengen là một cơ hội vô giá cho những người muốn đi du lịch ở châu Âu. Nó cho phép công dân của các quốc gia tham gia đi du lịch tự do trong khu vực mà không cần visa. Tuy nhiên, có những yêu cầu nhất định phải được đáp ứng để nhận thị thực Schengen. Những người đáp ứng các yêu cầu và có thể cung cấp các tài liệu cần thiết không có vấn đề gì khi có được thị thực Schengen.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en

2. https://www.schengenvisainfo.com/

3. https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries/

 

visa schengen

The Schengen Area is an area in Europe that encompasses 26 countries. It allows citizens of those countries to travel freely within the area without the need for a visa. The Schengen Area was established in 1985, but it wasn’t until 1995 that it was fully implemented. This area is made up of 22 EU member states and 4 non-EU members. The Schengen Area is one of the most popular and successful visa-free travel zones in the world.

The Schengen Area is a great opportunity for those who want to travel around Europe without having to worry about visas. There are certain requirements that must be met in order to be eligible for a Schengen visa. First, applicants must have a valid passport with at least six months of remaining validity. Second, applicants must have a valid visa for the country they are visiting or a valid Schengen visa. Third, applicants must have sufficient funds to cover their intended stay in the Schengen Area. Finally, applicants must have a valid travel insurance policy that covers them while they are in the Schengen Area.

In addition to the requirements mentioned above, there are also other conditions that must be met in order to receive a Schengen visa. For instance, applicants must be able to demonstrate that they have a valid reason for entering the Schengen Area, such as business, tourism, or study. Applicants must also be able to demonstrate that they have the financial means to support themselves during their stay in the Schengen Area.

In addition to the requirements mentioned above, there are also certain documents that must be presented in order to receive a Schengen visa. These documents include a valid passport, two recent passport-sized photographs, a valid visa for the country you are visiting, and a valid travel insurance policy. Applicants must also provide proof of sufficient funds to cover their stay in the Schengen Area.

The Schengen Area is an invaluable opportunity for those who wish to travel in Europe. It allows citizens of participating countries to travel freely within the area without the need for a visa. However, there are certain requirements that must be met in order to receive a Schengen visa. Those who meet the requirements and can provide the necessary documents should have no problem obtaining a Schengen visa.

Relevant government websites:

1. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en

2. https://www.schengenvisainfo.com/

3. https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)