Tin tức

Visas centro Nacional DE – centro nacional de visas ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visas centro Nacional DE – centro nacional de visas ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visas centro Nacional DE

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) là một phần của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chịu trách nhiệm xử lý thị thực nhập cư cho các cá nhân muốn cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. NVC đóng một vai trò quan trọng trong quá trình nhập cư của Hoa Kỳ và hợp tác chặt chẽ với các đại sứ quán và lãnh sự của Hoa Kỳ trên khắp thế giới để giúp các cá nhân và gia đình có được thị thực nhập cư.

NVC nhận và xử lý các đơn xin thị thực nhập cư từ những người được tài trợ bởi một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Điều này bao gồm thị thực do gia đình tài trợ, thị thực dựa trên việc làm và thị thực đa dạng. Khi NVC đã nhận được một ứng dụng hoàn chỉnh, họ sẽ xem xét nó để đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết đã được gửi và người nộp đơn đủ điều kiện nhận thị thực. Nếu đơn đăng ký hoàn tất, NVC sau đó sẽ gửi hồ sơ đến Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán nơi người nộp đơn sẽ có cuộc phỏng vấn Visa.

NVC cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị các trường hợp cho cuộc phỏng vấn Visa. Điều này bao gồm có được giấy chứng nhận cảnh sát cần thiết, kiểm tra y tế và các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu cho đơn xin thị thực. NVC cũng cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ cho các đại sứ quán và lãnh sự của Hoa Kỳ bằng cách trả lời các câu hỏi và cung cấp hướng dẫn về các trường hợp thị thực phức tạp.

Một trong những chức năng chính của NVC là quản lý quy trình hẹn phỏng vấn Visa. Điều này liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ với các đại sứ quán và lãnh sự của Hoa Kỳ để sắp xếp các cuộc hẹn cho các cá nhân đã được chấp thuận xin thị thực. NVC cũng cung cấp hỗ trợ cho những người nộp đơn cần sắp xếp lại hoặc thay đổi cuộc hẹn phỏng vấn thị thực, cũng như những người cần cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu.

NVC cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời cho người nộp đơn và gia đình của họ. Điều này bao gồm cung cấp thông tin về quy trình nộp đơn Visa, hỗ trợ các yêu cầu trạng thái trường hợp và giải quyết mọi vấn đề hoặc mối quan tâm có thể phát sinh trong quá trình nộp đơn Visa. NVC cũng cung cấp hỗ trợ cho các công dân Hoa Kỳ đang tài trợ cho người thân cho thị thực nhập cư, bao gồm cung cấp thông tin về quy trình nộp đơn Visa và giúp giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc mối quan tâm nào có thể phát sinh trong quá trình này.

Ngoài vai trò trong quá trình thị thực nhập cư, NVC cũng đóng một vai trò quan trọng trong chương trình Visa đa dạng của Hoa Kỳ. Chương trình Visa đa dạng được thiết kế để tăng sự đa dạng trong dân số nhập cư Hoa Kỳ bằng cách cung cấp thị thực cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp vào Hoa Kỳ. NVC chịu trách nhiệm nhận và xử lý các ứng dụng cho chương trình Visa đa dạng, cũng như tiến hành quy trình lựa chọn ngẫu nhiên và xử lý thị thực cho các cá nhân được chọn.

NVC có một cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì sự bảo mật và toàn vẹn của hệ thống nhập cư Hoa Kỳ. Điều này bao gồm tiến hành kiểm tra lý lịch trên tất cả các ứng viên và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để đảm bảo rằng quy trình nhập cư là an toàn và chỉ những cá nhân đủ điều kiện xin thị thực mới được cấp cho Hoa Kỳ.

Tóm lại, Trung tâm Visa Quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong quy trình nhập cư của Hoa Kỳ bằng cách xử lý thị thực nhập cư, chuẩn bị các trường hợp cho cuộc phỏng vấn Visa, quản lý quy trình hẹn phỏng vấn Visa và cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời cho người nộp đơn và gia đình họ. NVC cam kết duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư Hoa Kỳ và đảm bảo rằng chỉ những cá nhân đủ điều kiện xin thị thực mới được nhận vào Hoa Kỳ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

https://es.usembassy.gov/es/visas/centro-nacional-de-visas/

 

centro nacional de visas

The National Visa Center (NVC) is a part of the U.S. Department of State that is responsible for processing immigrant visas for individuals who wish to permanently reside in the United States. The NVC plays a critical role in the U.S. immigration process and works closely with U.S. embassies and consulates around the world to help individuals and families obtain their immigrant visas.

The NVC receives and processes applications for immigrant visas from individuals who have been sponsored by a U.S. citizen or lawful permanent resident. This includes family-sponsored visas, employment-based visas, and diversity visas. Once the NVC has received a complete application, they will review it to ensure that all required documents have been submitted and that the applicant is eligible for the visa. If the application is complete, the NVC will then send the file to the U.S. embassy or consulate where the applicant will have their visa interview.

The NVC also plays a critical role in preparing cases for the visa interview. This includes obtaining required police certificates, medical examinations, and additional documents that may be required for the visa application. The NVC also provides support and assistance to U.S. embassies and consulates by answering questions and providing guidance on complex visa cases.

One of the primary functions of the NVC is to manage the visa interview appointment process. This involves working closely with U.S. embassies and consulates to schedule appointments for individuals who have been approved for a visa. The NVC also provides assistance to applicants who need to reschedule or change their visa interview appointment, as well as those who need to provide additional information or documents.

The NVC is committed to providing excellent customer service to applicants and their families. This includes providing information about the visa application process, assisting with case status inquiries, and resolving any issues or concerns that may arise during the visa application process. The NVC also provides assistance to U.S. citizens who are sponsoring relatives for immigrant visas, including providing information about the visa application process and helping to resolve any issues or concerns that may arise during the process.

In addition to its role in the immigrant visa process, the NVC also plays an important role in the U.S. diversity visa program. The diversity visa program is designed to increase diversity in the U.S. immigrant population by providing visas to individuals from countries that have low rates of immigration to the United States. The NVC is responsible for receiving and processing applications for the diversity visa program, as well as conducting the random selection process and processing the visas for individuals who are selected.

The NVC has a strong commitment to maintaining the security and integrity of the U.S. immigration system. This includes conducting background checks on all applicants and working closely with U.S. law enforcement agencies to ensure that the immigration process is secure and that only individuals who are eligible for visas are granted admission to the United States.

In conclusion, the National Visa Center plays a critical role in the U.S. immigration process by processing immigrant visas, preparing cases for the visa interview, managing the visa interview appointment process, and providing excellent customer service to applicants and their families. The NVC is committed to maintaining the security and integrity of the U.S. immigration system and ensuring that only individuals who are eligible for visas are granted admission to the United States.

Relevant government websites:

https://es.usembassy.gov/es/visas/centro-nacional-de-visas/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)